Estadística estructural d'empreses del comerç

Codi: 03 05 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 05. Comerç

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 7.100 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de comerç d'àmbit estatal per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empresa

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió, excedent brut d'explotació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017 (depèn del calendari dels canvis metodològics que l'INE introduirà a les fonts)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/030501

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Els resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les 18 branques i de les 62 subbranques d'activitat econòmica en què s'ha subdividit el sector del comerç.

La informació es recull en quatre taules. La primera conté conceptes directament derivats de la comptabilitat empresarial. La segona ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional. La tercera mostra com es distribueix l'ocupació i l'última taula és específica de les branques o subbranques de comerç que duen a terme activitats de compravenda sense transformació, ja que presenta les dades corresponents al marge comercial.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística estructural d'empreses del sector serveis

Indicadors anuals

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: