Saltar al contingut principal

Estadístiques financeres

Codi: 03 09 01PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 09. Sector financer

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Els treballs a realitzar durant aquest any consistiran a analitzar la informació estadística sobre l'activitat financera a Catalunya per tal d'examinar la viabilitat d'oferir dades més detallades d'aquest sector, en coherència amb el que publiquen el Banc d'Espanya i altres supervisors.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi.

Informant: Administració pública, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

 • Aprofitament de dades administratives
  • Comptes de pèrdues i guanys de les entitats financeres amb activitat a Catalunya. Banc d'Espanya
  • Comptes de pèrdues i guanys de les entitats asseguradores amb activitat a Catalunya. Direcció General d'Assegurances. Mineco
  • Documentació comptable i del negoci anual dels agents d'assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats
  • Documentació estadística i comptable (DEC) de les mutualitats de previsió social
  • Documentació estadística i comptable anual dels corredors d'assegurances i de reassegurances
 • Síntesi i conciliació de fonts

Variables principals: fons gestionats, primes d'assegurances, detall dels dipòsits i crèdits per finalitats i contraparts

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030901

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.