Estadística de població activa

Codi: 04 01 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.500 €

Ressenya: Explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal. Disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, activitat i inactivitat, ocupació i atur segons característiques sociodemogràfiques i laborals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017, i resultats variables de submostra 2016)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040101

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'han realitzat les explotacions trimestrals i anuals per a Catalunya de l'Enquesta de població activa (EPA) d'àmbit estatal. Les principals magnituds considerades són les de la població activa, la població ocupada, la població desocupada i la població inactiva segons les definicions de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Les variables incloses en l'explotació específica són les principals variables sociodemogràfiques, els aspectes relacionats amb les característiques de l'ocupació, la formació i les condicions de treball.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017, i resultats variables de submostra 2016)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, províncies

Resultats publicats:

Enquesta de població activa

Indicadors de conjuntura econòmica. Treball

Indicadors anuals. Treball

Indicadors de la Unió Europea. Treball

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: