Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Codi: 04 01 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, afiliats i afiliacions per règims de cotització, sector d'activitat, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040103

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha realitzat l'explotació estadística del fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social. La publicació dels resultats és possible gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l'Idescat, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina l'any 2011, i el posterior encreuament del fitxer amb el Registre de població de Catalunya. Es difonen resultats municipals i comarcals de les afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per sector d'activitat, per tipus de relació amb l'activitat i règim de cotització. Es difonen també, resultats municipals i comarcals dels afiliats a la Seguretat Social per sexe, edat i nacionalitat, segons residència padronal de l'afiliat.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més

Resultats publicats:

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: