Saltar al contingut principal

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma

Codi: 04 01 07PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social tramet periòdicament al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms. S'obtenen les tabulacions oportunes respecte als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, compte de cotització, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, treballadors assalariats, autònoms, activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, Catalunya, províncies, municipis

Període de referència: 2018-2019

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040107

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.