Estadística de la inspecció de treball

Codi: 04 03 10PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració d'informació estadística sobre el desenvolupament de l'acció inspectora a Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: activitat inspectora, mesures i resultats, àrees d'actuació

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040310

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Dades estadístiques sobre l'activitat de la Inspecció de Treball a Catalunya i el desglossament per les quatre províncies, detallant segons les àrees funcionals en què la inspecció és competent i per les matèries més rellevants (autoritzacions de treball d'estrangers i igualtat d'oportunitats).

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: províncies

Resultats publicats:

Estadística de la Inspecció de Treball de Catalunya. Any 2016

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística de la Inspecció de Treball de Catalunya. Any 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: