Enquesta d'usos lingüístics de la població

Codi: 04 05 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 05. Llengua

Organismes responsables: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Realització del projecte tècnic de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població catalana a una mostra representativa de la població de 15 anys i més, que permeti obtenir informació sobre els coneixements lingüístics de les llengües oficials en el territori, i algunes de no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'operació incorpora informació estadística sobre l'aranès a l'Aran. Com a nou objectiu, aquesta edició es proposa recollir informació sobre les necessitats lingüístiques de la població amb pocs coneixements de català, especialment la població immigrada de primera i segona generació.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població de 15 anys i més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial, enquesta via web, enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, llengües d'identitat, coneixements lingüístics en llengües oficials, anglès i francès, usos lingüístics interpersonals

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Període de referència: 2018

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040501

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Realització del projecte tècnic de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població a una mostra representativa de la població de 15 anys i més, que permeti obtenir informació sobre els coneixements lingüístics de les llengües oficials en el territori, i algunes de no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'operació incorpora informació estadística sobre l'aranès a l'Aran. Com a nou objectiu, aquesta edició es proposa recollir informació sobre les necessitats lingüístiques de la població amb pocs coneixements de català, especialment la població immigrada de primera i segona generació.

Referència temporal de les dades: 2018

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Resultats publicats:

Estadística d'usos lingüístics de la població a Catalunya

Enquesta d'usos lingüístics de la població

Observacions:

S'ha realitzat el projecte tècnic de l'enquesta, tal i com estava previst. El treball de camp es realitzarà durant l'any 2018.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: