Estadística de serveis socials bàsics

Codi: 05 02 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 25.100 €

Ressenya: Obtenció de dades dels serveis bàsics d'atenció social disponibles al Departament, a partir de la recollida d'informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i tractament estadístic d'aquestes, referides als equips bàsics d'atenció social, serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador i serveis de centres oberts per a infants i adolescents.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: serveis socials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

  • Aprofitament de dades administratives
    • Base de dades d'entitats i establiments socials
    • Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL)
    • Padró municipal d'habitants
    • Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social

Variables principals: edat, sexe, professionals, actuacions que es duen a terme, problemàtiques ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d'usuaris, hores d'atenció domiciliària, nombre de serveis i places

Desagregació territorial dels resultats: municipis, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050202

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Nombre de professionals, nombre d'actuacions i prestacions econòmiques, problemàtiques ateses, serveis d’atenció domiciliària, servei de les tecnologies de suport i cura, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador social i serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: municipis, altres àmbits

Resultats publicats:

Serveis socials bàsics (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Serveis socials bàsics (PDF)

Observacions:

Aquesta estadística es publica en l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: