Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

Codi: 05 02 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 18.300 €

Ressenya: Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes, que permet conèixer, per tipus de finançament, titularitat i distribució territorial, el nombre de places disponibles a Catalunya i la ràtio de places respecte a la població més gran de 65 anys pel que fa a serveis diürns i residencials.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, entitat de serveis socials, establiment

Unitat d'informació: serveis socials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: capacitat i ràtio places/població destinatària, tipus de finançament, titularitat, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050203

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Places i serveis per a gent gran oferts en serveis de centres de dia, residències, habitatges tutelats i centres sociosanitaris de llarga estada segons la titularitat del centre i el tipus de finançament. La taxa de cobertura es calcula com a percentatge de places de cada servei sobre la població de referència.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: comarques i Aran, altres àmbits

Resultats publicats:

Persones grans amb dependència o risc social (PDF)

Persones ateses en centres sociosanitaris (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Persones grans amb dependència o risc social (PDF)

Persones ateses en centres sociosanitaris (PDF)

Observacions:

Aquesta estadística es publica en els apartats corresponents del Mapa de serveis socials de Catalunya.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: