Saltar al contingut principal

Estadística de les pensions i altres prestacions

Codi: 05 02 10PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Cost directe estimat: 26.000 €

Ressenya: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya per oferir informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions contributives i no contributives de la Seguretat Social, i que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: pensió o prestació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

 • Aprofitament de dades administratives
  • Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
  • Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social. DTASF
  • Prestacions per desocupació
  • Fitxer de pagaments de la renda mínima d'inserció (RMI)
  • Pensions del sistema de classes passives de l'Estat

Variables principals: tipus de prestació, règim protector, import mes de desembre, import anual, nombre de prestacions al desembre, nombre mitjà anual de prestacions

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/050210

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.