Estadística de la morbiditat a la ciutat de Barcelona

Codi: 05 03 17PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de morbiditat a partir dels impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria, numèriques i nominals, i també a partir de registres específics.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, especificar necessitats, disseny, disseny, construcció, construcció, procés, procés, anàlisi, anàlisi, difusió, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, malalties de declaració obligatòria

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050317

Compliment

Grau de compliment : L'actuació no s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques corresponents a les malalties de declaració nominal i numèrica.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: districtes, municipi de Barcelona

Observacions:

Hi ha un retard en la publicació degut a les limitacions en recursos humans i encara no es disposa de les dades dels anys 2016 i 2017.

Motius de la falta de compliment:

Manca de recursos humans.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: