Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic

Codi: 06 01 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 01. Entorn físic i clima

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Estació de Radiosondatge de Barcelona, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars. Generació de productes de monitoratge del clima per copsar la variabilitat i el canvi climàtic observat a Catalunya a partir de les sèries climàtiques històriques recuperades i analitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya. Obtenció de projeccions i escenaris climàtics futurs en el context del canvi climàtic mitjançant tècniques de downscaling estadístic i dinàmic.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: meteorologia i clima

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació solar

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: depenent del producte en finalitzar el mes, l'estació climàtica o l'any

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/060101

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Recull de dades meteorològiques de Catalunya: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent i temperatura de l'aigua del mar.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: comarques i Aran, municipis

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2016

Serveis i dades climàtiques

Meteorologia. Anuari estadístic de Catalunya

Termometria. Temperatures màximes. Anuari estadístic de Catalunya

Pluviometria. Anuari estadístic de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2016. Medi ambient. Clima (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2016. Medi ambient. Clima (PDF)

Observacions:

Les dades es difonen a diverses publicacions: a l'Anuari de dades climatològiques de la web del Servei Meteorològic de Catalunya, a l'anuari del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol 'Medi ambient', apartat 'Clima'), a 'Dades del medi ambient a Catalunya 2016' (apartat 3 'Medi atmosfèric'), i a l'Anuari estadístic de l'Idescat (capítol 'Climatologia').

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: