Població estrangera per continents M

Població estrangera per continents. 2016 Catalunya
Població estrangera % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Europa 341.032 33,32 100,00
Unió Europea (28) 274.746 26,85 80,56
Europa central i oriental 61.770 6,04 18,11
Resta d'Europa 4.504 0,44 1,32
No hi consta país 12 <0,01 <0,01
Àfrica 288.265 28,17 100,00
Àfrica oriental 550 0,05 0,19
Àfrica central 3.141 0,31 1,09
Àfrica del Nord 222.218 21,71 77,09
Àfrica del Sud 235 0,02 0,08
Àfrica occidental 62.105 6,07 21,54
No hi consta país 16 <0,01 <0,01
Amèrica 247.782 24,21 100,00
Amèrica del Nord 7.714 0,75 3,11
Amèrica Central 36.697 3,59 14,81
Carib 26.109 2,55 10,54
Amèrica del Sud 177.261 17,32 71,54
No hi consta país <4 : <0,01
Àsia 145.521 14,22 100,00
Àsia central 919 0,09 0,63
Àsia oriental 57.915 5,66 39,80
Àsia del Sud 71.792 7,02 49,33
Àsia del Sud-est 11.520 1,13 7,92
Orient Mitjà 3.107 0,30 2,14
No hi consta país 268 0,03 0,18
Oceania 755 0,07 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 751 0,07 99,47
Resta d'Oceania 4 <0,01 0,53
No hi consta país 0 0,00 0,00
Apàtrides 43 <0,01 100,00

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència

Taules disponibles