Població estrangera per continents M

Població estrangera per continents. 2017 Catalunya
Població estrangera % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Europa 345.286 33,16 100,00
Unió Europea (28) 275.288 26,44 79,73
Europa central i oriental 65.652 6,30 19,01
Resta d'Europa 4.332 0,42 1,25
No hi consta país 14 <0,01 <0,01
Àfrica 283.745 27,25 100,00
Àfrica oriental 622 0,06 0,22
Àfrica central 3.136 0,30 1,11
Àfrica del Nord 218.032 20,94 76,84
Àfrica del Sud 285 0,03 0,10
Àfrica occidental 61.646 5,92 21,73
No hi consta país 24 <0,01 <0,01
Amèrica 258.350 24,81 100,00
Amèrica del Nord 8.917 0,86 3,45
Amèrica Central 42.579 4,09 16,48
Carib 25.905 2,49 10,03
Amèrica del Sud 180.947 17,38 70,04
No hi consta país <4 : <0,01
Àsia 153.053 14,70 100,00
Àsia central 1.114 0,11 0,73
Àsia oriental 60.923 5,85 39,81
Àsia del Sud 74.978 7,20 48,99
Àsia del Sud-est 12.130 1,16 7,93
Orient Mitjà 3.641 0,35 2,38
No hi consta país 267 0,03 0,17
Oceania 867 0,08 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 863 0,08 99,54
Resta d'Oceania <4 : 0,35
No hi consta país <4 : 0,12
Apàtrides 61 <0,01 100,00

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència

Taules disponibles