Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Agent d'assegurances vinculat
Professional que duu a terme activitats de mediació en els termes acordats en els contractes subscrits amb diverses entitats asseguradores.
Corredor d'assegurances
Professional que realitza activitats de mediació d'assegurances sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores i que ofereix assessorament independent, professional i imparcial sobre els riscos a què estan exposats el patrimoni, els interessos o responsabilitats de les persones.
Prima d'assegurança
Obligació que correspon al prenedor a canvi de la cobertura del risc que li proporciona l'assegurador, és a dir, el preu de l'assegurança. Des d'un punt de vista econòmic, la prima és el preu de l'assegurança satisfet a l'assegurador com a remuneració pel servei que aquest li presta. Des d'un punt de vista jurídic, el pagament de la prima és l'obligació fonamental del prenedor d'una assegurança i és un element real, essencial i típic del contracte d'assegurança.
Rams d'assegurança
Es classifiquen en dos grans grups: rams de vida i rams de no vida. L'annex de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, conté la classificació dels riscos per rams.

Aspectes metodològics

L'Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, dels llibres registre i el deure d'informació estadística i comptable i de negoci dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6015, de 29 de novembre de 2011, estableix que els mediadors d'assegurances tenen l'obligació de presentar cada any dades estadístiques i comptables referents a la seva activitat.

Tots els mediadors que durant un any determinat estan inscrits en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, que depèn de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, han de presentar els models que estableix l'Ordre ECO/326/2011 a través de l'Oficina Virtual de Mediadors d'Assegurances (MEDCAT).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1001/m