Ensenyaments no universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran M

Alumnes residents i llocs d'estudi no universitaris localitzats. Curs 2016-2017 Comarques i Aran
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de la comarca No residents que estudien a la comarca No consta residència i estudien a la comarca Residents que estudien a la resta de Catalunya Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
(1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + Residents que estudien a la resta de Catalunya.
Alt Camp 5.639 1.236 483 5 668 7.363 7.543
Alt Empordà 17.333 4.173 226 7 899 21.739 22.405
Alt Penedès 14.056 3.318 1.022 2 2.107 18.398 19.481
Alt Urgell 2.330 516 193 225 167 3.264 3.013
Alta Ribagorça 406 67 216 1 54 690 527
Anoia 15.542 4.257 872 27 1.666 20.698 21.465
Aran 919 332 78 3 93 1.332 1.344
Bages 22.599 4.881 1.421 401 1.050 29.302 28.530
Baix Camp 28.853 2.759 1.759 11 2.557 33.382 34.169
Baix Ebre 10.100 1.445 1.174 6 760 12.725 12.305
Baix Empordà 15.730 3.395 312 533 1.283 19.970 20.408
Baix Llobregat 112.716 13.778 4.619 530 13.974 131.643 140.468
Baix Penedès 12.849 2.763 1.117 0 1.405 16.729 17.017
Barcelonès 281.148 14.439 29.210 2.485 5.970 327.282 301.557
Berguedà 3.909 925 151 9 595 4.994 5.429
Cerdanya 1.572 485 26 28 299 2.111 2.356
Conca de Barberà 2.228 479 53 1 443 2.761 3.150
Garraf 19.524 2.099 771 5 1.604 22.399 23.227
Garrigues 1.674 558 115 0 419 2.347 2.651
Garrotxa 6.540 1.519 476 1 546 8.536 8.605
Gironès 27.893 5.008 4.327 202 789 37.430 33.690
Maresme 59.297 10.829 1.611 113 5.362 71.850 75.488
Moianès 1.544 229 55 0 534 1.828 2.307
Montsià 8.964 925 725 1 776 10.615 10.665
Noguera 4.479 685 403 3 754 5.570 5.918
Osona 20.191 5.471 1.270 42 1.158 26.974 26.820
Pallars Jussà 1.413 300 95 0 159 1.808 1.872
Pallars Sobirà 547 319 65 0 117 931 983
Pla d'Urgell 4.365 1.078 579 3 882 6.025 6.325
Pla de l'Estany 4.171 1.075 298 0 495 5.544 5.741
Priorat 756 277 106 0 207 1.139 1.240
Ribera d'Ebre 2.246 545 95 1 423 2.887 3.214
Ripollès 2.495 568 244 3 302 3.310 3.365
Segarra 2.941 435 158 176 425 3.710 3.801
Segrià 27.998 4.938 2.293 541 481 35.770 33.417
Selva 21.830 2.388 1.069 7 2.878 25.294 27.096
Solsonès 1.629 421 167 1 170 2.218 2.220
Tarragonès 36.005 5.438 3.621 22 1.829 45.086 43.272
Terra Alta 1.020 298 26 0 209 1.344 1.527
Urgell 4.917 525 610 2 689 6.054 6.131
Vallès Occidental 140.043 16.250 5.049 366 8.323 161.708 164.616
Vallès Oriental 56.082 12.107 2.238 226 4.771 70.653 72.960
Catalunya 1.006.493 .. .. .. .. 1.215.413 1.208.318
Alumnes residents per lloc d'estudi. Curs 2016-2017 Comarques i Aran
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Alt Camp 5.639 1.236 668 7.543
Alt Empordà 17.333 4.173 899 22.405
Alt Penedès 14.056 3.318 2.107 19.481
Alt Urgell 2.330 516 167 3.013
Alta Ribagorça 406 67 54 527
Anoia 15.542 4.257 1.666 21.465
Aran 919 332 93 1.344
Bages 22.599 4.881 1.050 28.530
Baix Camp 28.853 2.759 2.557 34.169
Baix Ebre 10.100 1.445 760 12.305
Baix Empordà 15.730 3.395 1.283 20.408
Baix Llobregat 112.716 13.778 13.974 140.468
Baix Penedès 12.849 2.763 1.405 17.017
Barcelonès 281.148 14.439 5.970 301.557
Berguedà 3.909 925 595 5.429
Cerdanya 1.572 485 299 2.356
Conca de Barberà 2.228 479 443 3.150
Garraf 19.524 2.099 1.604 23.227
Garrigues 1.674 558 419 2.651
Garrotxa 6.540 1.519 546 8.605
Gironès 27.893 5.008 789 33.690
Maresme 59.297 10.829 5.362 75.488
Moianès 1.544 229 534 2.307
Montsià 8.964 925 776 10.665
Noguera 4.479 685 754 5.918
Osona 20.191 5.471 1.158 26.820
Pallars Jussà 1.413 300 159 1.872
Pallars Sobirà 547 319 117 983
Pla d'Urgell 4.365 1.078 882 6.325
Pla de l'Estany 4.171 1.075 495 5.741
Priorat 756 277 207 1.240
Ribera d'Ebre 2.246 545 423 3.214
Ripollès 2.495 568 302 3.365
Segarra 2.941 435 425 3.801
Segrià 27.998 4.938 481 33.417
Selva 21.830 2.388 2.878 27.096
Solsonès 1.629 421 170 2.220
Tarragonès 36.005 5.438 1.829 43.272
Terra Alta 1.020 298 209 1.527
Urgell 4.917 525 689 6.131
Vallès Occidental 140.043 16.250 8.323 164.616
Vallès Oriental 56.082 12.107 4.771 72.960
Catalunya 1.006.493 133.533 68.292 1.208.318
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Curs 2016-2017 Comarques i Aran
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de la comarca Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Alt Camp 5.639 1.236 483 0 5 7.363
Alt Empordà 17.333 4.173 225 1 7 21.739
Alt Penedès 14.056 3.318 1.019 3 2 18.398
Alt Urgell 2.330 516 192 1 225 3.264
Alta Ribagorça 406 67 168 48 1 690
Anoia 15.542 4.257 872 0 27 20.698
Aran 919 332 68 10 3 1.332
Bages 22.599 4.881 1.414 7 401 29.302
Baix Camp 28.853 2.759 1.746 13 11 33.382
Baix Ebre 10.100 1.445 1.020 154 6 12.725
Baix Empordà 15.730 3.395 312 0 533 19.970
Baix Llobregat 112.716 13.778 4.590 29 530 131.643
Baix Penedès 12.849 2.763 1.116 1 0 16.729
Barcelonès 281.148 14.439 28.933 277 2.485 327.282
Berguedà 3.909 925 151 0 9 4.994
Cerdanya 1.572 485 26 0 28 2.111
Conca de Barberà 2.228 479 53 0 1 2.761
Garraf 19.524 2.099 770 1 5 22.399
Garrigues 1.674 558 114 1 0 2.347
Garrotxa 6.540 1.519 476 0 1 8.536
Gironès 27.893 5.008 4.320 7 202 37.430
Maresme 59.297 10.829 1.603 8 113 71.850
Moianès 1.544 229 55 0 0 1.828
Montsià 8.964 925 582 143 1 10.615
Noguera 4.479 685 399 4 3 5.570
Osona 20.191 5.471 1.268 2 42 26.974
Pallars Jussà 1.413 300 95 0 0 1.808
Pallars Sobirà 547 319 65 0 0 931
Pla d'Urgell 4.365 1.078 575 4 3 6.025
Pla de l'Estany 4.171 1.075 298 0 0 5.544
Priorat 756 277 106 0 0 1.139
Ribera d'Ebre 2.246 545 95 0 1 2.887
Ripollès 2.495 568 242 2 3 3.310
Segarra 2.941 435 158 0 176 3.710
Segrià 27.998 4.938 1.968 325 541 35.770
Selva 21.830 2.388 1.068 1 7 25.294
Solsonès 1.629 421 166 1 1 2.218
Tarragonès 36.005 5.438 3.591 30 22 45.086
Terra Alta 1.020 298 21 5 0 1.344
Urgell 4.917 525 608 2 2 6.054
Vallès Occidental 140.043 16.250 5.025 24 366 161.708
Vallès Oriental 56.082 12.107 2.236 2 226 70.653
Catalunya 1.006.493 133.533 68.292 1.106 5.989 1.215.413

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1005

Sou aquí: