Non-university education. Resident student and located places of study. Counties and Aran, areas and provinces M

Resident student population and located places of study. Non-university education. 2015-2016 academic year Counties and Aran, areas and provinces
Residents that study in the same municipality they live Residents that study in the rest of the geographic area Non- residents that study in the geographic area Residence is not given and they study in the geographic area Residents that study out of the geographic area Located places of study (1) Resident student population (2)
Units: Students.
Source: Idescat, on the basis of the enrolment records of the Ministry of Education.
(1) Located places of study = Residents that study in the same municipality they live + Residents that study in the rest of the geographic area + Non-residents that study in the geographic area + Residence is not given and they study in the geographic area.
(2) Resident student population = Residents that study in the same municipality they live + Residents that study in the rest of the geographic area + Residents that study out of the geographic area.
Alt Camp 5,654 1,232 416 5 604 7,307 7,490
Alt Empordà 17,609 4,012 148 8 801 21,777 22,422
Alt Penedès 14,220 3,246 960 2 1,963 18,428 19,429
Alt Urgell 2,399 497 145 228 175 3,269 3,071
Alta Ribagorça 412 67 195 0 63 674 542
Anoia 15,765 4,238 788 35 1,565 20,826 21,568
Aran 983 308 80 3 87 1,374 1,378
Bages 22,775 4,696 1,296 495 946 29,262 28,417
Baix Camp 29,191 2,610 1,520 10 2,461 33,331 34,262
Baix Ebre 10,415 1,434 1,145 2 641 12,996 12,490
Baix Empordà 15,826 3,285 270 641 1,168 20,022 20,279
Baix Llobregat 113,618 13,537 3,966 591 13,486 131,712 140,641
Baix Penedès 13,028 2,599 996 0 1,189 16,623 16,816
Barcelonès 281,550 14,058 28,926 2,531 4,828 327,065 300,436
Berguedà 4,046 938 107 12 549 5,103 5,533
Cerdanya 1,653 492 18 30 238 2,193 2,383
Conca de Barberà 2,283 452 32 1 418 2,768 3,153
Garraf 19,719 2,032 587 10 1,527 22,348 23,278
Garrigues 1,791 534 95 2 381 2,422 2,706
Garrotxa 6,443 1,480 445 0 522 8,368 8,445
Gironès 27,769 4,902 4,043 231 641 36,945 33,312
Maresme 59,809 10,442 1,268 128 5,122 71,647 75,373
Moianès 1,562 221 41 0 521 1,824 2,304
Montsià 9,252 851 636 1 686 10,740 10,789
Noguera 4,548 650 346 2 699 5,546 5,897
Osona 20,281 5,328 1,142 46 1,138 26,797 26,747
Pallars Jussà 1,411 328 45 1 136 1,785 1,875
Pallars Sobirà 557 325 67 0 80 949 962
Pla d'Urgell 4,392 1,055 496 1 794 5,944 6,241
Pla de l'Estany 4,180 1,063 230 0 474 5,473 5,717
Priorat 787 297 109 0 178 1,193 1,262
Ribera d'Ebre 2,335 556 85 0 401 2,976 3,292
Ripollès 2,500 564 215 4 271 3,283 3,335
Segarra 2,944 434 116 232 331 3,726 3,709
Segrià 28,150 4,784 3,142 479 310 36,555 33,244
Selva 22,168 2,235 968 19 2,693 25,390 27,096
Solsonès 1,686 398 184 3 130 2,271 2,214
Tarragonès 35,904 5,788 3,482 21 1,553 45,195 43,245
Terra Alta 1,069 291 22 0 205 1,382 1,565
Urgell 4,965 485 449 2 596 5,901 6,046
Vallès Occidental 140,518 15,631 4,520 393 7,736 161,062 163,885
Vallès Oriental 57,035 11,553 1,903 254 4,327 70,745 72,915
Catalonia 1,013,202 192,562 3,010 6,423 : 1,215,197 1,205,764
Metropolità 652,902 97,716 8,200 3,897 3,270 762,715 753,888
Comarques Gironines 96,495 22,581 1,279 903 1,530 121,258 120,606
Camp de Tarragona 73,819 14,752 1,186 37 841 89,794 89,412
Terres de l'Ebre 23,071 4,406 614 3 659 28,094 28,136
Ponent 46,790 10,606 1,980 718 447 60,094 57,843
Comarques Centrals 50,499 12,596 1,820 556 2,299 65,471 65,394
Alt Pirineu i Aran 7,415 2,210 357 262 586 10,244 10,211
Penedès 62,211 13,811 1,458 47 4,252 77,527 80,274
Barcelona 750,921 126,946 4,502 4,497 2,761 886,866 880,628
Girona 97,905 22,851 1,448 933 1,695 123,137 122,451
Lleida 54,458 13,169 2,103 953 694 70,683 68,321
Tarragona 109,918 23,034 1,519 40 1,412 134,511 134,364
Resident student population by place of study. Non-university education. 2015-2016 academic year Counties and Aran, areas and provinces
Place of study
They study in the same municipality they live They study in the rest of the geographic area They study in the rest of Catalonia Total number of resident student population
Units: Students.
Source: Idescat, on the basis of the enrolment records of the Ministry of Education.
Warning: The tables “Resident student population by place of study. Counties, areas and provinces” and “Located places of study by student’s place of residence. Counties, areas and provinces”, were reviewed on 22 November 2016.
Alt Camp 5,654 1,232 604 7,490
Alt Empordà 17,609 4,012 801 22,422
Alt Penedès 14,220 3,246 1,963 19,429
Alt Urgell 2,399 497 175 3,071
Alta Ribagorça 412 67 63 542
Anoia 15,765 4,238 1,565 21,568
Aran 983 308 87 1,378
Bages 22,775 4,696 946 28,417
Baix Camp 29,191 2,610 2,461 34,262
Baix Ebre 10,415 1,434 641 12,490
Baix Empordà 15,826 3,285 1,168 20,279
Baix Llobregat 113,618 13,537 13,486 140,641
Baix Penedès 13,028 2,599 1,189 16,816
Barcelonès 281,550 14,058 4,828 300,436
Berguedà 4,046 938 549 5,533
Cerdanya 1,653 492 238 2,383
Conca de Barberà 2,283 452 418 3,153
Garraf 19,719 2,032 1,527 23,278
Garrigues 1,791 534 381 2,706
Garrotxa 6,443 1,480 522 8,445
Gironès 27,769 4,902 641 33,312
Maresme 59,809 10,442 5,122 75,373
Moianès 1,562 221 521 2,304
Montsià 9,252 851 686 10,789
Noguera 4,548 650 699 5,897
Osona 20,281 5,328 1,138 26,747
Pallars Jussà 1,411 328 136 1,875
Pallars Sobirà 557 325 80 962
Pla d'Urgell 4,392 1,055 794 6,241
Pla de l'Estany 4,180 1,063 474 5,717
Priorat 787 297 178 1,262
Ribera d'Ebre 2,335 556 401 3,292
Ripollès 2,500 564 271 3,335
Segarra 2,944 434 331 3,709
Segrià 28,150 4,784 310 33,244
Selva 22,168 2,235 2,693 27,096
Solsonès 1,686 398 130 2,214
Tarragonès 35,904 5,788 1,553 43,245
Terra Alta 1,069 291 205 1,565
Urgell 4,965 485 596 6,046
Vallès Occidental 140,518 15,631 7,736 163,885
Vallès Oriental 57,035 11,553 4,327 72,915
Catalonia 1,013,202 .. 192,562 1,205,764
Metropolità 652,902 97,716 3,270 753,888
Comarques Gironines 96,495 22,581 1,530 120,606
Camp de Tarragona 73,819 14,752 841 89,412
Terres de l'Ebre 23,071 4,406 659 28,136
Ponent 46,790 10,606 447 57,843
Comarques Centrals 50,499 12,596 2,299 65,394
Alt Pirineu i Aran 7,415 2,210 586 10,211
Penedès 62,211 13,811 4,252 80,274
Barcelona 750,921 126,946 2,761 880,628
Girona 97,905 22,851 1,695 122,451
Lleida 54,458 13,169 694 68,321
Tarragona 109,918 23,034 1,412 134,364
Located places of study by student’s place of residence. Non-university education. 2015-2016 academic year Counties and Aran, areas and provinces
Place of residence
They live in the same municipality they study They live in rest of the geographic area They live in the rest of Catalonia They live out of Catalonia Student residence is not given Total number of located places of study
Units: Students.
Source: Idescat, on the basis of the enrolment records of the Ministry of Education.
Warning: The tables “Resident student population by place of study. Counties, areas and provinces” and “Located places of study by student’s place of residence. Counties, areas and provinces”, were reviewed on 22 November 2016.
Alt Camp 5,654 1,232 416 0 5 7,307
Alt Empordà 17,609 4,012 148 0 8 21,777
Alt Penedès 14,220 3,246 958 2 2 18,428
Alt Urgell 2,399 497 145 0 228 3,269
Alta Ribagorça 412 67 145 50 0 674
Anoia 15,765 4,238 779 9 35 20,826
Aran 983 308 72 8 3 1,374
Bages 22,775 4,696 1,290 6 495 29,262
Baix Camp 29,191 2,610 1,505 15 10 33,331
Baix Ebre 10,415 1,434 974 171 2 12,996
Baix Empordà 15,826 3,285 270 0 641 20,022
Baix Llobregat 113,618 13,537 3,938 28 591 131,712
Baix Penedès 13,028 2,599 996 0 0 16,623
Barcelonès 281,550 14,058 27,793 1,133 2,531 327,065
Berguedà 4,046 938 107 0 12 5,103
Cerdanya 1,653 492 18 0 30 2,193
Conca de Barberà 2,283 452 32 0 1 2,768
Garraf 19,719 2,032 585 2 10 22,348
Garrigues 1,791 534 95 0 2 2,422
Garrotxa 6,443 1,480 443 2 0 8,368
Gironès 27,769 4,902 4,035 8 231 36,945
Maresme 59,809 10,442 1,261 7 128 71,647
Moainès 1,562 221 41 0 0 1,824
Montsià 9,252 851 481 155 1 10,740
Noguera 4,548 650 340 6 2 5,546
Osona 20,281 5,328 1,137 5 46 26,797
Pallars Jussà 1,411 328 44 1 1 1,785
Pallars Sobirà 557 325 63 4 0 949
Pla d'Urgell 4,392 1,055 491 5 1 5,944
Pla de l'Estany 4,180 1,063 230 0 0 5,473
Priorat 787 297 107 2 0 1,193
Ribera d'Ebre 2,335 556 84 1 0 2,976
Ripollès 2,500 564 214 1 4 3,283
Segarra 2,944 434 116 0 232 3,726
Segrià 28,150 4,784 1,848 1,294 479 36,555
Selva 22,168 2,235 967 1 19 25,390
Solsonès 1,686 398 180 4 3 2,271
Tarragonès 35,904 5,788 3,450 32 21 45,195
Terra Alta 1,069 291 17 5 0 1,382
Urgell 4,965 485 448 1 2 5,901
Vallès Occidental 140,518 15,631 4,495 25 393 161,062
Vallès Oriental 57,035 11,553 1,876 27 254 70,745
Catalonia 1,013,202 .. 192,562 3,010 6,423 1,215,197
Metropolità 652,902 97,716 6,980 1,220 3,897 762,715
Comarques Gironines 96,495 22,581 1,267 12 903 121,258
Camp de Tarragona 73,819 14,752 1,137 49 37 89,794
Terres de l'Ebre 23,071 4,406 282 332 3 28,094
Ponent 46,790 10,606 674 1,306 718 60,094
Comarques Centrals 50,499 12,596 1,805 15 556 65,471
Alt Pirineu i Aran 7,415 2,210 294 63 262 10,244
Penedès 62,211 13,811 1,445 13 47 77,527
Barcelona 750,921 126,946 3,258 1,244 4,497 886,866
Girona 97,905 22,851 1,436 12 933 123,137
Lleida 54,458 13,169 730 1,373 953 70,683
Tarragona 109,918 23,034 1,138 381 40 134,511

Index [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/1005/en

You are here: