Ensenyaments universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran M

Alumnes residents i llocs d'estudi universitaris localitzats. Curs 2016-2017 Comarques i Aran
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de la comarca No residents que estudien a la comarca No consta residència i estudien a la comarca Residents que estudien a la resta de Catalunya Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Alt Camp 0 0 0 0 888 0 888
Alt Empordà 0 0 0 0 2.113 0 2.113
Alt Penedès 0 0 0 0 1.986 0 1.986
Alt Urgell 0 0 0 0 333 0 333
Alta Ribagorça 0 0 0 0 49 0 49
Anoia 36 53 97 20 1.997 206 2.086
Aran 0 0 0 0 119 0 119
Bages 335 388 1.143 359 2.482 2.225 3.205
Baix Camp 440 249 2.432 94 3.220 3.215 3.909
Baix Ebre 11 15 78 89 1.308 193 1.334
Baix Empordà 0 0 0 0 2.270 0 2.270
Baix Llobregat 112 590 1.866 108 14.598 2.676 15.300
Baix Penedès 0 0 0 0 1.343 0 1.343
Barcelonès 29.267 7.699 48.440 17.758 12.369 103.164 49.335
Berguedà 0 0 0 0 707 0 707
Cerdanya 0 0 0 0 228 0 228
Conca de Barberà 0 0 0 0 354 0 354
Garraf 144 95 1.149 45 2.308 1.433 2.547
Garrigues 0 0 0 0 360 0 360
Garrotxa 0 0 0 0 1.056 0 1.056
Gironès 1.509 1.257 8.724 931 1.497 12.421 4.263
Maresme 370 947 1.919 37 8.152 3.273 9.469
Moianès 0 0 0 0 283 0 283
Montsià 15 16 83 0 1.026 114 1.057
Noguera 0 0 0 0 658 0 658
Osona 250 713 3.434 341 2.490 4.738 3.453
Pallars Jussà 0 0 0 0 231 0 231
Pallars Sobirà 0 0 0 0 95 0 95
Pla d'Urgell 0 0 0 0 717 0 717
Pla de l'Estany 0 0 0 0 702 0 702
Priorat 0 0 0 0 155 0 155
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 485 0 485
Ripollès 0 0 0 0 392 0 392
Segarra 0 0 0 0 438 0 438
Segrià 2.023 839 5.018 1.122 1.314 9.002 4.176
Selva 0 0 0 0 2.880 0 2.880
Solsonès 0 0 0 0 288 0 288
Tarragonès 1.587 1.008 5.983 398 2.257 8.976 4.852
Terra Alta 0 0 0 0 193 0 193
Urgell 0 0 0 0 691 0 691
Vallès Occidental 2.133 10.697 25.544 2.025 6.716 40.399 19.546
Vallès Oriental 0 21 197 0 7.830 218 7.851
Catalunya 38.232 .. .. .. .. 192.253 152.397
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
(1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + Residents que estudien a la resta de Catalunya.
Alumnes residents per lloc d'estudi. Curs 2016-2017 Comarques i Aran
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Alt Camp 0 0 888 888
Alt Empordà 0 0 2.113 2.113
Alt Penedès 0 0 1.986 1.986
Alt Urgell 0 0 333 333
Alta Ribagorça 0 0 49 49
Anoia 36 53 1.997 2.086
Aran 0 0 119 119
Bages 335 388 2.482 3.205
Baix Camp 440 249 3.220 3.909
Baix Ebre 11 15 1.308 1.334
Baix Empordà 0 0 2.270 2.270
Baix Llobregat 112 590 14.598 15.300
Baix Penedès 0 0 1.343 1.343
Barcelonès 29.267 7.699 12.369 49.335
Berguedà 0 0 707 707
Cerdanya 0 0 228 228
Conca de Barberà 0 0 354 354
Garraf 144 95 2.308 2.547
Garrigues 0 0 360 360
Garrotxa 0 0 1.056 1.056
Gironès 1.509 1.257 1.497 4.263
Maresme 370 947 8.152 9.469
Moianès 0 0 283 283
Montsià 15 16 1.026 1.057
Noguera 0 0 658 658
Osona 250 713 2.490 3.453
Pallars Jussà 0 0 231 231
Pallars Sobirà 0 0 95 95
Pla d'Urgell 0 0 717 717
Pla de l'Estany 0 0 702 702
Priorat 0 0 155 155
Ribera d'Ebre 0 0 485 485
Ripollès 0 0 392 392
Segarra 0 0 438 438
Segrià 2.023 839 1.314 4.176
Selva 0 0 2.880 2.880
Solsonès 0 0 288 288
Tarragonès 1.587 1.008 2.257 4.852
Terra Alta 0 0 193 193
Urgell 0 0 691 691
Vallès Occidental 2.133 10.697 6.716 19.546
Vallès Oriental 0 21 7.830 7.851
Catalunya 38.232 24.587 89.578 152.397
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Curs 2016-2017 Comarques i Aran
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de la comarca Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Alt Camp 0 0 0 0 0 0
Alt Empordà 0 0 0 0 0 0
Alt Penedès 0 0 0 0 0 0
Alt Urgell 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 36 53 93 4 20 206
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 335 388 983 160 359 2.225
Baix Camp 440 249 1.729 703 94 3.215
Baix Ebre 11 15 54 24 89 193
Baix Empordà 0 0 0 0 0 0
Baix Llobregat 112 590 1.683 183 108 2.676
Baix Penedès 0 0 0 0 0 0
Barcelonès 29.267 7.699 40.569 7.871 17.758 103.164
Berguedà 0 0 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0
Garraf 144 95 1.049 100 45 1.433
Garrigues 0 0 0 0 0 0
Garrotxa 0 0 0 0 0 0
Gironès 1.509 1.257 8.016 708 931 12.421
Maresme 370 947 1.794 125 37 3.273
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 15 16 74 9 0 114
Noguera 0 0 0 0 0 0
Osona 250 713 2.835 599 341 4.738
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 0 0 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 0 0
Segarra 0 0 0 0 0 0
Segrià 2.023 839 3.373 1.645 1.122 9.002
Selva 0 0 0 0 0 0
Solsonès 0 0 0 0 0 0
Tarragonès 1.587 1.008 5.167 816 398 8.976
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 2.133 10.697 21.966 3.578 2.025 40.399
Vallès Oriental 0 21 193 4 0 218
Catalunya 38.232 24.587 89.578 16.529 23.327 192.253
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1006

Sou aquí: