Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Aportació d'un riu
Volum total d'aigua que passa en un any (hm3/any) pel punt on se'n mesura el cabal.
Conca hidrogràfica
Conjunt de vessants inclinats cap a un mateix curs d'aigua.
Estació d'aforament
Punt de mesurament del cabal fluvial. El conjunt d'estacions constitueixen la xarxa que permet avaluar els recursos hidràulics totals.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

L'apartat d'hidrologia inclou els sistemes fluvials i els embassaments. Els sistemes fluvials estan distribuïts per conques. Les dades fan referència al volum d'aigua aportada pels rius en els diferents punts d'observació (estacions d'aforament). Pel que fa a embassaments, es recull el volum d'aigua embassada per temporades. Unes taules de sèries complementen la informació i permeten la comparabilitat.

A partir de 2010, se substitueix l'estació d'aforament de Garrigàs per Esponellà.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".