Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener. Per escenaris d'evolució. Comarques i Aran, àmbits i províncies. Metodologia

  Aspectes metodològics

  Les projeccions de població tenen com a objectiu descriure la possible evolució futura de la població, tant els seus efectius totals com la seva classificació per diferents variables: sexe i edat; lloc de residència; composició de la llar; relació amb l'activitat.

  Les projeccions vigents són les Projeccions de població de Catalunya (base 2018) i són una actualització de les Projeccions de població de Catalunya (base 2013).

  L'Idescat actualitza les projeccions de població en cicles de cinc anys.

  Les projeccions de població (base 2018), elaborades pel mètode dels components, tenen com a piràmide de partida la població estimada a 1 de gener del 2018, calculada a partir del Cens de població 2011 i del moviment demogràfic 2011-2017.

  L'horitzó temporal és el 2038 per a les comarques, àmbits del Pla territorial i províncies, i el 2060 per a Catalunya. Els resultats que s'han de tenir en compte especialment són els de mitjà termini (horitzó 2030), ja que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".