Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Edat mitjana a la maternitat
Quocient entre el sumatori de les taxes específiques de fecunditat multiplicades per l'edat i l'indicador conjuntural de fecunditat.
Indicador conjuntural de fecunditat (nombre mitjà de fills per dona)
Expressa el nombre de fills que tindria una dona hipotètica al final de la seva vida reproductiva, si al llarg d'aquesta vida el seu comportament fos idèntic al que reflecteix la sèrie l'estructura de taxes específiques de fecunditat per edat. S'expressa com a nombre mitjà de fills per dona.
Taxa de fecunditat
Nascuts vius per 1.000 dones de cada edat.

Aspectes metodològics

L'Estadística de naixements ofereix informació dels naixements, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques del part de dones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".