Saltar al contingut principal

VAB a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents

Valor afegit brut a preus bàsics. 2014-2018 Per branques d'activitat. A preus corrents
2014 2015 2016 2017 2018
Valor afegit brut 190.608 198.388 206.462 215.229 221.702
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.916 1.850 1.944 2.319 2.196
Indústria i activitats de sanejament 39.021 41.670 43.101 45.202 45.889
Indústria manufacturera 32.991 34.768 36.443 38.488 39.150
Indústries extractives 332 278 191 : :
Indústries alimentació, begudes i tabac 5489 5774 5805 : :
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat 2021 2056 2143 : :
Indústries fusta i paper 1459 1547 1637 : :
Arts gràfiques i suports enregistrats 932 848 828 : :
Indústries químiques i refinació petroli 4620 5754 6158 : :
Fabricació productes farmacèutics 3478 3168 3408 : :
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1460 1581 1584 : :
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 1036 1116 1190 : :
Metal·lúrgia 525 620 633 : :
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2644 2791 3100 : :
Fabricació productes informàtics i electrònics 678 724 793 : :
Fabricació materials i equips elèctrics 846 831 829 : :
Fabricació maquinària i equips ncaa 2350 2401 2438 : :
Fabricació material de transport 3204 3207 3551 : :
Mobles i indústries manufactureres diverses 1490 1623 1565 : :
Reparació i instal·lació maquinària i equips 760 730 779 : :
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2893 3632 3265 : :
Captació, potabilització i distribució d'aigua 742 800 853 : :
Sanejament, gestió residus i descontaminació 2062 2192 2350 : :
Construcció 9.054 9.492 10.283 11.163 11.863
Serveis 140.617 145.377 151.134 156.545 161.755
Act. immobiliàries, professionals i altres 63.403 65.314 67.344 69.990 73.242
Comerç, transport i hostaleria 49.478 51.061 54.026 55.774 56.983
Informació i comunicacions 7.053 7.715 8.328 9.089 9.406
Activitats financeres i d'assegurances 7.390 7.474 7.424 7.405 7.506
Activitats immobiliàries 23.371 23.153 23.530 24.006 24.735
Activitats professionals, científiques i administratives 17.644 18.646 19.367 20.483 22.643
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 27.736 29.002 29.764 30.781 31.530
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 7.945 8.327 8.696 9.006 8.951
Unitats: Milions d'euros (Base 2010).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/362