Saltar al contingut principal

VAB a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents

Valor afegit brut a preus bàsics. 2015-2019 Per branques d'activitat. A preus corrents
2015 2016 2017 2018 2019
Valor afegit brut 196.543 204.386 214.102 221.141 229.624
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.850 1.944 2.094 2.062 2.133
Indústria i activitats de sanejament 39.350 40.640 42.798 43.604 44.333
Indústria manufacturera 32.525 34.085 36.186 37.117 37.351
Indústries extractives 287 201 194 .. ..
Indústries alimentació, begudes i tabac 5380 5385 5466 .. ..
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat 2288 2389 2361 .. ..
Indústries fusta i paper 1520 1609 1732 .. ..
Arts gràfiques i suports enregistrats 745 719 679 .. ..
Indústries químiques i refinació petroli 4253 4584 4741 .. ..
Fabricació productes farmacèutics 3246 3484 4279 .. ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1607 1613 1629 .. ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 918 979 997 .. ..
Metal·lúrgia 621 635 679 .. ..
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2680 2982 3259 .. ..
Fabricació productes informàtics i electrònics 560 618 651 .. ..
Fabricació materials i equips elèctrics 905 908 1002 .. ..
Fabricació maquinària i equips ncaa 1833 1836 1975 .. ..
Fabricació material de transport 3746 4127 4498 .. ..
Mobles i indústries manufactureres diverses 1140 1058 1053 .. ..
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1081 1160 1185 .. ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3596 3205 3325 .. ..
Captació, potabilització i distribució d'aigua 813 867 882 .. ..
Sanejament, gestió residus i descontaminació 2129 2282 2212 .. ..
Construcció 9.379 10.132 10.766 11.443 12.208
Serveis 145.963 151.669 158.444 164.032 170.950
Act. immobiliàries, professionals i altres 65.529 67.804 70.969 73.843 76.857
Comerç, transport i hostaleria 49.352 51.833 54.476 56.077 57.724
Informació i comunicacions 6.887 7.454 8.229 8.716 8.711
Activitats financeres i d'assegurances 6.941 6.856 6.955 7.309 7.692
Activitats immobiliàries 24.074 24.467 25.136 25.720 26.791
Activitats professionals, científiques i administratives 18.821 19.743 21.018 22.317 23.855
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 31.082 32.032 32.999 34.113 36.369
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 8.806 9.285 9.632 9.780 9.809
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/362