Comerç amb l'estranger. Per divisions M

Comerç amb l'estranger. 2016 (p) Per divisions CCAE-09
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dades provisionals.
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.652,25 3.740,26 -2.088,01 44,2
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1.519,90 3.456,19 -1.936,30 44,0
Silvicultura i explotació forestal 15,69 17,62 -1,93 89,0
Pesca i aqüicultura 116,67 266,45 -149,78 43,8
Indústries extractives 168,91 2.687,32 -2.518,41 6,3
Extracció antracita, hulla i lignit 14,39 66,40 -52,02 21,7
Extracció petroli brut i de gas natural 43,95 2.494,06 -2.450,11 1,8
Extracció minerals metàl·lics 23,34 12,11 11,23 192,7
Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 87,23 114,74 -27,51 76,0
Indústries manufactureres 61.949,64 71.183,21 -9.233,57 87,0
Indústries de productes alimentaris 7.090,76 5.336,21 1.754,55 132,9
Fabricació begudes 922,66 587,16 335,51 157,1
Indústries tabac 11,49 126,54 -115,06 9,1
Indústries tèxtils 1.626,58 1.514,93 111,64 107,4
Confecció peces de vestir 3.008,77 5.687,47 -2.678,69 52,9
Indústria cuir i calçat 870,10 1.387,96 -517,86 62,7
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria i esparteria 211,73 283,95 -72,21 74,6
Indústries del paper 1.435,91 1.335,65 100,26 107,5
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 6,58 21,73 -15,15 30,3
Coqueries i refinació del petroli 1.225,87 2.274,02 -1.048,16 53,9
Indústries químiques 10.683,56 10.938,69 -255,13 97,7
Fabricació productes farmacèutics 4.843,87 4.228,59 615,28 114,6
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 2.177,95 2.341,19 -163,24 93,0
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 830,16 744,58 85,59 111,5
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàscics de ferro, acer i ferroaliatges 1.839,19 2.355,40 -516,21 78,1
Fabricació productes metàl·lics, exc. Maquinària i equips 1.905,31 1.753,39 151,92 108,7
Fabricació productes informàtics, electrònics i òptics 1.855,83 4.492,78 -2.636,96 41,3
Fabricació materials i equips elèctrics 3.324,99 4.208,71 -883,72 79,0
Fabricació maquinària i equips ncaa 4.157,95 5.001,81 -843,86 83,1
Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs 11.648,09 12.621,73 -973,64 92,3
Fabricació altres materials de transport 440,05 721,52 -281,47 61,0
Fabricació mobles 449,02 901,16 -452,14 49,8
Indústries manufactureres diverses 1.383,22 2.318,04 -934,81 59,7
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 77,77 13,54 64,23 574,5
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 359,52 451,00 -91,47 79,7
Recollida i tractament d'aigües residuals 0,00 0,00 0,00 186,4
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 359,52 450,99 -91,48 79,7
Informació i comunicacions 401,38 192,24 209,13 208,8
Edició 379,02 164,67 214,35 230,2
Activ. cinematografia, vídeo i programes de tv; activ d'enregistrament de so i edició musical 22,35 27,57 -5,22 81,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,42 1,20 -0,79 34,7
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 0,04 1,01 -0,97 4,1
Altres activ. professionals, científiques i tècniques 0,38 0,20 0,18 191,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 44,65 10,28 34,37 434,2
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 40,78 3,95 36,83 1.032,2
Activitats biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 3,87 6,33 -2,46 61,2
Altres serveis
Altres activitats de serveis personals 0,00 0,00 0,00 722,1
No classificats en altres apartats 506,10 70,33 435,77 719,6
Total 65.160,64 78.349,38 -13.188,75 83,2

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/376