Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per divisions

Comerç amb l'estranger. 2018 (p) Per divisions CCAE-09
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.530,24 3.677,38 -2.147,14 41,6
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1.389,43 3.385,96 -1.996,53 41,0
Silvicultura i explotació forestal 18,80 23,57 -4,77 79,8
Pesca i aqüicultura 122,01 267,86 -145,85 45,6
Indústries extractives 286,31 5.527,43 -5.241,12 5,2
Extracció antracita, hulla i lignit 4,10 5,80 -1,71 70,6
Extracció petroli brut i de gas natural 134,68 5.370,79 -5.236,11 2,5
Extracció minerals metàl·lics 32,77 13,08 19,69 250,5
Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 114,75 137,75 -23,00 83,3
Indústries manufactureres 67.839,51 80.755,26 -12.915,75 84,0
Indústries de productes alimentaris 7.411,00 5.653,73 1.757,27 131,1
Fabricació begudes 938,56 584,62 353,93 160,5
Indústries tabac 8,92 144,55 -135,63 6,2
Indústries tèxtils 1.691,08 1.510,40 180,69 112,0
Confecció peces de vestir 3.218,14 5.888,42 -2.670,27 54,7
Indústria cuir i calçat 945,90 1.466,88 -520,98 64,5
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria i esparteria 238,82 325,86 -87,03 73,3
Indústries del paper 1.502,71 1.430,34 72,37 105,1
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1,80 4,04 -2,24 44,6
Coqueries i refinació del petroli 2.106,63 3.185,90 -1.079,26 66,1
Indústries químiques 12.062,13 13.112,80 -1.050,68 92,0
Fabricació productes farmacèutics 5.129,26 5.078,97 50,29 101,0
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 2.440,73 2.708,76 -268,03 90,1
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 911,18 776,81 134,37 117,3
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàscics de ferro, acer i ferroaliatges 2.329,27 3.109,78 -780,51 74,9
Fabricació productes metàl·lics, exc. Maquinària i equips 1.957,16 1.960,75 -3,59 99,8
Fabricació productes informàtics, electrònics i òptics 2.244,84 4.900,38 -2.655,54 45,8
Fabricació materials i equips elèctrics 3.518,41 4.180,95 -662,54 84,2
Fabricació maquinària i equips ncaa 4.450,88 5.363,79 -912,91 83,0
Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs 11.934,76 14.684,20 -2.749,44 81,3
Fabricació altres materials de transport 681,65 897,58 -215,93 75,9
Fabricació mobles 498,28 986,78 -488,49 50,5
Indústries manufactureres diverses 1.617,39 2.798,98 -1.181,59 57,8
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,00 1,21 -1,21 0,08
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 513,02 567,48 -54,46 90,4
Recollida i tractament d'aigües residuals 0,10 0,00 0,10 0,00
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 512,92 567,48 -54,56 90,4
Informació i comunicacions 402,35 166,51 235,84 241,6
Edició 391,21 130,18 261,03 300,5
Activ. cinematografia, vídeo i programes de tv; activ d'enregistrament de so i edició musical 11,14 36,33 -25,20 30,6
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,12 0,61 -0,49 19,1
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 0,02 0,51 -0,48 4,7
Altres activ. professionals, científiques i tècniques 0,09 0,10 -0,01 94,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 35,30 13,96 21,34 252,8
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 33,63 7,87 25,76 427,3
Activitats biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1,67 6,09 -4,43 27,3
Altres serveis
Altres activitats de serveis personals 0,00 0,01 -0,01 25,3
No classificats en altres apartats 1.042,39 54,91 987,48 1.898,2
Total 71.649,24 90.764,77 -19.115,53 78,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/376