Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per divisions

Comerç amb l'estranger. 2019 (p) Per divisions CCAE-09
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.578,63 3.593,60 -2.014,97 43,9
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1.438,47 3.274,80 -1.836,32 43,9
Silvicultura i explotació forestal 23,21 21,74 1,47 106,8
Pesca i aqüicultura 116,95 297,06 -180,11 39,4
Indústries extractives 304,69 5.548,94 -5.244,25 5,5
Extracció antracita, hulla i lignit 30,43 28,34 2,09 107,4
Extracció petroli brut i de gas natural 127,67 5.372,71 -5.245,03 2,4
Extracció minerals metàl·lics 31,34 8,94 22,40 350,6
Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 115,25 138,96 -23,71 82,9
Indústries manufactureres 70.038,22 83.087,01 -13.048,80 84,3
Indústries de productes alimentaris 8.210,77 5.925,82 2.284,96 138,6
Fabricació begudes 922,31 651,56 270,75 141,6
Indústries tabac 12,03 121,87 -109,83 9,9
Indústries tèxtils 1.651,40 1.451,91 199,49 113,7
Confecció peces de vestir 3.700,84 6.117,49 -2.416,64 60,5
Indústria cuir i calçat 957,72 1.577,60 -619,88 60,7
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria i esparteria 250,33 345,37 -95,04 72,5
Indústries del paper 1.503,57 1.371,73 131,84 109,6
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1,31 2,11 -0,79 62,4
Coqueries i refinació del petroli 2.848,95 3.435,97 -587,02 82,9
Indústries químiques 11.985,24 13.162,18 -1.176,94 91,1
Fabricació productes farmacèutics 6.331,77 6.283,12 48,65 100,8
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 2.408,21 2.814,25 -406,03 85,6
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 906,29 827,39 78,89 109,5
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàscics de ferro, acer i ferroaliatges 2.301,73 2.900,42 -598,69 79,4
Fabricació productes metàl·lics, exc. Maquinària i equips 1.929,69 1.950,85 -21,16 98,9
Fabricació productes informàtics, electrònics i òptics 2.330,81 4.794,68 -2.463,88 48,6
Fabricació materials i equips elèctrics 3.334,92 4.221,36 -886,44 79,0
Fabricació maquinària i equips ncaa 4.598,00 5.481,70 -883,70 83,9
Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs 10.917,57 14.520,17 -3.602,60 75,2
Fabricació altres materials de transport 716,34 1.344,28 -627,94 53,3
Fabricació mobles 560,09 964,40 -404,31 58,1
Indústries manufactureres diverses 1.658,30 2.820,78 -1.162,48 58,8
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 12,19 4,23 7,96 288,15
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 497,44 541,33 -43,89 91,9
Recollida i tractament d'aigües residuals 0,06 0,00 0,06 :
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 497,38 541,33 -43,95 91,9
Informació i comunicacions 351,55 167,57 183,99 209,8
Edició 341,61 140,81 200,80 242,6
Activ. cinematografia, vídeo i programes de tv; activ d'enregistrament de so i edició musical 9,94 26,75 -16,81 37,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,05 0,67 -0,62 7,5
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 0,02 0,55 -0,53 4,5
Altres activ. professionals, científiques i tècniques 0,03 0,12 -0,09 21,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 36,54 14,32 22,21 255,1
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 32,74 8,63 24,10 379,2
Activitats biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 3,80 5,69 -1,89 66,8
Altres serveis
Altres activitats de serveis personals 0,00 0,02 -0,02 0,4
No classificats en altres apartats 1.059,48 79,74 979,73 1.328,6
Total 73.878,79 93.037,45 -19.158,66 79,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/376