Comerç amb l'estranger. Per divisions M

Comerç amb l'estranger. 2017 (p) Per divisions CCAE-09
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dades provisionals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.548,46 3.828,37 -2.279,91 40,4
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1.414,25 3.554,37 -2.140,12 39,8
Silvicultura i explotació forestal 19,25 21,24 -1,99 90,6
Pesca i aqüicultura 114,95 252,76 -137,80 45,5
Indústries extractives 224,80 4.477,71 -4.252,92 5,0
Extracció antracita, hulla i lignit 2,99 66,87 -63,89 4,5
Extracció petroli brut i de gas natural 81,99 4.254,76 -4.172,77 1,9
Extracció minerals metàl·lics 32,60 19,64 12,96 166,0
Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 107,22 136,45 -29,23 78,6
Indústries manufactureres 67.461,21 75.762,89 -8.301,68 89,0
Indústries de productes alimentaris 7.690,86 5.681,58 2.009,28 135,4
Fabricació begudes 873,74 567,23 306,51 154,0
Indústries tabac 10,26 132,60 -122,34 7,7
Indústries tèxtils 1.751,07 1.618,14 132,93 108,2
Confecció peces de vestir 3.136,28 5.818,55 -2.682,27 53,9
Indústria cuir i calçat 938,52 1.522,34 -583,82 61,6
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria i esparteria 227,21 295,32 -68,11 76,9
Indústries del paper 1.402,47 1.322,66 79,80 106,0
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 4,57 18,16 -13,58 25,2
Coqueries i refinació del petroli 2.670,96 2.481,65 189,31 107,6
Indústries químiques 11.649,03 11.900,57 -251,54 97,9
Fabricació productes farmacèutics 5.050,36 4.344,19 706,17 116,3
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 2.319,47 2.593,14 -273,67 89,4
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 877,19 767,15 110,04 114,3
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàscics de ferro, acer i ferroaliatges 2.257,72 2.879,56 -621,84 78,4
Fabricació productes metàl·lics, exc. Maquinària i equips 1.963,42 1.893,50 69,92 103,7
Fabricació productes informàtics, electrònics i òptics 2.248,54 4.911,90 -2.663,35 45,8
Fabricació materials i equips elèctrics 3.373,65 4.298,08 -924,43 78,5
Fabricació maquinària i equips ncaa 4.340,35 5.042,98 -702,63 86,1
Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs 12.025,77 13.346,93 -1.321,16 90,1
Fabricació altres materials de transport 601,94 779,57 -177,63 77,2
Fabricació mobles 471,98 949,21 -477,24 49,7
Indústries manufactureres diverses 1.575,85 2.597,87 -1.022,02 60,7
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 27,63 11,13 16,50 248,2
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 507,48 564,64 -57,17 89,9
Recollida i tractament d'aigües residuals 0,09 0,00 0,09 5.477,0
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 507,39 564,64 -57,25 89,9
Informació i comunicacions 413,05 178,89 234,16 230,9
Edició 396,54 135,73 260,81 292,1
Activ. cinematografia, vídeo i programes de tv; activ d'enregistrament de so i edició musical 16,51 43,16 -26,65 38,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,28 0,74 -0,46 37,4
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 0,03 0,53 -0,50 4,9
Altres activ. professionals, científiques i tècniques 0,25 0,21 0,04 117,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 34,13 11,80 22,33 289,2
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 30,55 6,88 23,67 444,2
Activitats biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 3,58 4,93 -1,34 72,7
Altres serveis
Altres activitats de serveis personals 0,00 0,01 0,00 18,6
No classificats en altres apartats 630,36 47,59 582,77 1.324,5
Total 70.847,39 84.883,78 -14.036,39 83,5

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/376