Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Maquinària agrícola
Conjunt de màquines que es fan servir en les explotacions agrícoles com a elements de tracció per treballar la terra i per a la collita.

Aspectes metodològics

Les finalitats del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), que a Catalunya depèn del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, són:

  • El dimensionament del parc operatiu de maquinària agrícola a Catalunya.
  • El seguiment estadístic del mercat de la maquinària agrícola.
  • El control i la inspecció de la maquinària agrícola.
  • L'obtenció d'informació per establir actuacions sobre la maquinària agrícola.

En aquests registres s'han d'inscriure totes les màquines que s'utilitzin en l'activitat agrària (agrícola, ramadera o forestal), que acompleixin amb la normativa legal i que pertanyin a un d'aquests grups: tractors agrícoles, motocultors, camions agrícoles i d'altra maquinària agrícola automotriu, la maquinària agrícola remolcada i remolcs. No s'hi inclouen les màquines classificades o definides en la seva targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) com a maquinària d'obres i serveis, així com les màquines i equips utilitzats en la indústria agroalimentària (Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola, del 15/07/2009. BOE núm. 170).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".