Principals resultats. Per seccions M

Total indústria. Principals resultats. 2014 Per seccions CCAE-2009
Indústries extractives Indústries manufac- tureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial d'empreses de l'INE.
Nota: La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
Nombre d'establiments 253 33.207 1.401 798 35.659 : :
Establiments de 50 ocupats o més 6 1.301 18 78 1.403 : :
Persones ocupades 3.729 386.131 6.070 26.502 422.432 1.931.972 21,9
Ingressos d'explotació 7.195.920 105.381.174 14.727.759 3.504.722 130.809.575 584.849.697 22,4
Import net del volum de negoci 6.964.957 102.540.283 14.456.005 3.317.239 127.278.483 571.921.638 22,3
vendes netes de productes 5.706.747 86.052.292 6.999.632 1.220.034 99.978.706 454.966.257 22,0
vendes netes de mercaderies 1.175.687 10.948.325 5.645.183 113.521 17.882.715 74.571.962 24,0
prestacions de serveis 82.523 5.539.666 1.811.190 1.983.684 9.417.063 42.383.418 22,2
Treballs realitzats per a l'immobilitzat 10.896 345.756 52.949 22.776 432.376 1.874.991 23,1
Subvencions, donacions i llegats 2.145 127.856 76.659 60.513 267.173 2.268.703 11,8
Resta d'ingressos d'explotació 217.923 2.367.280 142.146 104.195 2.831.543 8.784.366 32,2
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -68.165 112.072 -1.834 -202 41.870 611.870 6,8
Variació existències de productes -63.359 48.852 35 158 -14.314 620.560 -2,3
Despeses d'explotació 7.189.275 100.763.862 14.063.873 3.245.863 125.262.874 557.695.501 22,5
Compres netes de primeres matèries 4.877.118 48.734.909 3.700.093 426.350 57.738.471 261.712.276 22,1
Compres netes d'altres proveïments 69.424 4.770.882 376.203 279.982 5.496.490 29.456.971 18,7
Compres netes de mercaderies 1.116.619 7.788.891 4.372.406 57.114 13.335.031 55.952.552 23,8
Treballs realitzats per altres empreses 17.853 3.408.096 2.483.965 368.137 6.278.050 35.636.959 17,6
Despeses de personal 207.840 15.038.901 577.335 985.370 16.809.446 69.658.642 24,1
Serveis exteriors 472.535 16.518.793 1.051.688 696.404 18.739.421 72.676.122 25,8
Resta de despeses d'explotació 427.886 4.503.390 1.502.183 432.507 6.865.966 32.601.980 21,1
Inversió bruta en actius materials 135.910 2.919.797 458.633 116.351 3.630.691 18.072.998 20,1
Inversió bruta en actius intangibles 11.469 480.473 57.043 56.989 605.975 2.159.555 28,1
Resultat de l'exercici 63.431 3.687.790 528.095 -83.642 4.195.674 20.102.145 20,9

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/474