Principals resultats. Per seccions M

Total indústria. Principals resultats. 2015 Per seccions CCAE-2009
Indústries extractives Indústries manufac- tureres Prod. i distr. energia elèctrica i gas Subm. aigua, sanej. i gestió residus Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Notes:
- La secció d'indústries extractives inclou la divisió 19, refinació de petroli, tot i que segons la CCAE-2009 pertany a la secció indústries manufactureres.
- L’any 2015, la dada corresponent a les “Compres netes de primeres matèries” també inclou les “Compres netes d’altres proveïments”, com a conseqüència de la simplificació del qüestionari de l’enquesta.
Nombre d'establiments 195 32.860 1.382 879 35.317 : :
Establiments de 50 ocupats o més 7 1.340 12 82 1.442 : :
Persones ocupades 3.404 400.434 5.798 30.908 440.544 1.984.105 22,2
Ingressos d'explotació 5.660.361 110.638.127 14.656.572 3.941.031 134.896.090 595.361.169 22,7
Import net del volum de negoci 5.457.434 108.132.207 14.325.705 3.712.813 131.628.160 582.357.233 22,6
vendes netes de productes 4.481.002 92.509.177 6.369.191 1.440.162 104.799.532 452.921.464 23,1
vendes netes de mercaderies 861.369 10.186.401 5.981.064 206.035 17.234.870 86.731.059 19,9
prestacions de serveis 115.063 5.436.628 1.975.450 2.066.616 9.593.758 42.704.710 22,5
Treballs realitzats per a l'actiu 12.627 449.122 81.279 52.877 595.906 2.183.358 27,3
Subvencions, donacions i llegats 14.994 160.668 96.040 66.813 338.516 2.785.547 12,2
Resta d'ingressos d'explotació 175.305 1.896.131 153.547 108.527 2.333.510 8.035.032 29,0
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -75.755 451.081 -12.510 -4.569 358.247 721.639 49,6
Variació existències de productes -78.996 323.463 -26.640 27.037 244.865 1.674.437 14,6
Despeses d'explotació 5.176.936 106.307.756 13.649.012 3.714.427 128.848.131 565.499.190 22,8
Compres netes de primeres matèries 3.366.094 56.336.363 3.466.739 847.359 64.016.555 279.191.348 22,9
Compres netes d'altres proveïments : : : : : : :
Compres netes de mercaderies 780.755 7.906.149 3.850.388 88.841 12.626.133 66.746.244 18,9
Treballs realitzats per altres empreses 15.652 3.880.517 3.242.149 434.827 7.573.145 37.323.777 20,3
Despeses de personal 201.201 15.699.508 575.054 1.146.095 17.621.857 71.456.579 24,7
Serveis exteriors 558.145 17.850.041 990.901 796.051 20.195.138 76.935.921 26,2
Resta de despeses d'explotació 255.089 4.635.179 1.523.780 401.254 6.815.303 33.845.321 20,1
Inversió bruta en actius materials 229.437 3.404.202 585.994 141.975 4.361.607 20.552.881 21,2
Inversió bruta en actius intangibles 20.205 590.193 110.668 67.780 788.846 2.795.262 28,2
Resultat de l'exercici 235.192 3.819.769 490.582 161.620 4.707.164 : :

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/474