Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat i destinació geogràfica de les vendes M

Total indústria. Volum de negoci. 2015 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i destinació geogràfica de les vendes
Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L’any 2015, la dada corresponent a les “Vendes a la resta d’Espanya” també inclou les “Vendes a Catalunya”, com a conseqüència de la simplificació del qüestionari de l’enquesta.
Total indústria : 87.519.342 44.108.818 131.628.160
Indústries extractives i refinació de petroli : 5.002.873 454.561 5.457.434
Productes alimentaris : 17.375.583 5.652.295 23.027.877
Fabricació begudes i ind. tabac : 2.421.036 523.516 2.944.552
Tèxtil, confecció, cuir i calçat : 2.960.862 1.753.964 4.714.826
Indústries de la fusta i del suro, cistelleria : 625.283 209.096 834.379
Paper i arts gràfiques : 3.954.242 1.298.449 5.252.691
Indústries químiques : 9.833.889 7.471.888 17.305.777
Fabricació prod. farmacèutics : 3.426.523 3.083.122 6.509.645
Cautxú i matèries plàstiques : 3.172.591 1.843.739 5.016.330
Altres productes minerals no metàl·lics : 1.484.752 591.666 2.076.418
Metal·lúrgia : 1.897.728 1.729.926 3.627.653
Prod. metàl·lics excepte maquinaria i equips : 5.113.144 1.984.612 7.097.755
Maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics : 2.677.320 1.905.873 4.583.193
Maquinària i equips ncaa : 2.325.523 2.198.648 4.524.171
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs : 5.095.920 11.342.781 16.438.701
Altres materials transport, ex. vehicles motor : 248.877 238.111 486.987
Mobles i ind. manufactureres diverses : 1.368.682 664.525 2.033.207
Reparac. i instal. maquinària i equips : 1.311.338 346.706 1.658.044
Prod. i distrib. e.elèctrica i gas : 13.706.265 619.441 14.325.705
Subm. aigua, sanejament i gestió residus : 3.516.912 195.901 3.712.813

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/486

Sou aquí: