Compres i treballs realitzats per altres empreses. Per agrupacions d'activitat i procedència de les compres M

Total indústria. Compres i treballs realitzats per altres empreses. 2014 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i procedència geogràfica de les compres
Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial d'empreses de l'INE.
Total indústria 24.224.357 28.009.354 30.614.330 82.848.041
Indústries extractives i refinació de petroli 103.821 1.130.181 4.847.011 6.081.014
Productes alimentaris 7.841.765 3.678.395 4.140.738 15.660.898
Fabricació begudes i ind. tabac 692.825 742.345 208.862 1.644.032
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 953.611 466.992 1.136.051 2.556.654
Indústries de la fusta i del suro, cistelleria 206.376 106.892 82.629 395.897
Paper i arts gràfiques 1.187.647 774.105 980.640 2.942.392
Indústries químiques 2.167.483 3.519.537 4.770.334 10.457.353
Fabricació prod. farmacèutics 640.864 392.585 1.630.069 2.663.519
Cautxú i matèries plàstiques 893.089 660.552 962.863 2.516.504
Altres productes minerals no metàl·lics 384.443 391.649 232.194 1.008.287
Metal·lúrgia 678.810 986.564 1.075.446 2.740.821
Prod. metàl·lics excepte maquinaria i equips 1.681.482 1.140.548 942.788 3.764.818
Maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics 864.802 872.169 1.243.420 2.980.392
Maquinària i equips ncaa 1.113.558 523.654 675.438 2.312.650
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1.640.111 3.856.675 5.705.450 11.202.236
Altres materials transport, ex. vehicles motor 91.306 116.493 58.948 266.747
Mobles i ind. manufactureres diverses 395.412 275.827 280.478 951.717
Reparac. i instal. maquinària i equips 325.919 144.102 167.839 637.860
Prod. i distrib. e.elèctrica i gas 1.517.018 8.011.558 1.404.092 10.932.667
Subm. aigua, sanejament i gestió residus 844.015 218.530 69.038 1.131.583

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/488

Sou aquí: