Banca privada. Balanç M

Banca privada (1). 2016 Balanç (2)
Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Unitats: Milions d'euros.
Font: Asociación Española de Banca.
(1) Amb seu social a Catalunya.
(2) A 31 de desembre.
Total d'actiu 168.592 1.412.460 11,9
Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista 6.577 62.905 10,5
Actius financers mantinguts per negociar 3.349 139.220 2,4
Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats 0 25.269 0,0
Actius financers disponibles per a la venda 16.165 112.168 14,4
Préstecs i partides per cobrar 120.419 842.355 14,3
Inversions mantingudes fins al venciment -4.598 25.857 17,8
Derivats - comptabilitat de cobertures -233 4.986 4,7
Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura del risc de tipus d'interès 0 365 0,0
Inversions en dependents negocis conjunts i entitats associades negocios conjuntos y asociadas 5.910 134.519 4,4
Actius tangibles 1.952 7.268 26,9
Actius intangibles 372 3.738 10,0
Actius per impostos 6.683 35.525 18,8
Altres actius 335 8.481 3,9
Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda 1.999 9.803 20,4
Total passiu 168.592 1.412.460 11,9
Passiu 155.844 1.265.756 12,3
Passius financers mantinguts per negociar 1.890 109.938 1,7
Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats 0 17.647 0,0
Passius financers a cost amortitzat -152.188 1.101.595 13,8
Derivats - comptabilitat de cobertures 355 7.487 4,7
Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura del risc de tipus d'interès -18 -11 166,1
Provisions 409 18.323 2,2
Passius per impostos -615 4.383 14,0
Capital social reemborsable a la vista 0 0 0,0
Altres passius 405 6.394 6,3
Passius inclosos en grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda 0 0 0,0
Patrimoni net 12.748 146.704 8,7
Fons propis 12.473 146.766 8,5
Un altre resultat global acumulat 274 -62 -442,4

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/628