Saltar al contingut principal

Caixes d'estalvi. Balanç

Aquesta taula ha deixat d'actualitzar-se i ja no forma part de l'Anuari estadístic de Catalunya. Si cerqueu informació temàtica semblant, la podeu trobar en el capítol corresponent de l'Anuari Digital.

Caixes d'estalvi (1). 2016 Balanç (2)
Catalunya
Unitats: Milers d'euros.
Font: Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
(1) Amb seu social a Catalunya.
(2) A 31 de desembre.
Total d'actiu 306.383.957
Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista 12.973.689
Actius financers mantinguts per negociar 18.096.145
Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats 0
Actius financers disponibles per a la venda 17.350.445
Préstecs i partides per cobrar 217.279.927
Inversions mantingudes fins al venciment 8.305.651
Derivats - comptabilitat de cobertures 3.100.597
Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura del risc de tipus d'interès 134.586
Inversions en dependents negocis conjunts i entitats associades negocios conjuntos y asociadas 12.597.234
Actius tangibles 2.888.215
Actius intangibles 1.606.146
Actius per impostos 8.180.426
Altres actius 2.918.903
Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda 951.994
Total passiu 306.383.957
Passiu 284.840.439
Passius financers mantinguts per negociar 16.720.748
Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats 0
Passius financers a cost amortitzat 258.507.103
Derivats - comptabilitat de cobertures 625.544
Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura del risc de tipus d'interès 1.984.854
Provisions 4.570.303
Passius per impostos 836.172
Capital social reemborsable a la vista 0
Altres passius 1.595.715
Passius inclosos en grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda 0
Patrimoni net 21.543.518
Fons propis 21.382.546
Un altre resultat global acumulat 160.972
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/629