Diputacions. Pressupost consolidat. Per capítols M

Diputacions. Pressupost consolidat. 2015 Per capítols
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Direcció General de l'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
Ingressos 1.030,85 116,48 106,32 138,54 1.392,19
1. Impostos directes 108,70 10,44 7,51 13,99 140,64
2. Impostos indirectes 74,57 13,46 6,17 11,64 105,84
3. Taxes i altres ingressos 58,36 5,61 6,07 17,53 87,58
4. Transferències corrents 470,63 85,49 83,48 91,78 731,37
5. Ingressos patrimonials 4,31 1,18 0,64 2,24 8,37
Operacions corrents 716,57 116,16 103,87 137,19 1.073,79
6. Alienació d'inversions 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19
7. Transferències de capital 0,00 0,00 2,00 1,35 3,35
Operacions de capital 0,00 0,19 2,00 1,35 3,54
8. Variació d'actius financers 131,28 0,12 0,45 0,00 131,85
9. Variació de passius financers 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00
Operacions financeres 314,28 0,12 0,45 0,00 314,85
Despeses 1.030,85 116,48 106,32 138,54 1.392,19
1. Remuneració del personal 256,37 23,84 26,96 51,28 358,45
2. Compra de béns i serveis 103,11 15,35 15,36 21,63 155,44
3. Interessos 3,65 0,56 1,28 1,60 7,09
4. Transferències corrents 194,97 39,93 27,19 21,48 283,57
5. Fons de contingència 4,00 1,95 1,13 9,89 16,97
Operacions corrents 562,09 81,63 71,92 105,88 821,52
6. Inversions reals 60,68 3,87 6,14 8,87 79,56
7. Transferències de capital 118,26 16,38 19,25 13,29 167,19
Operacions de capital 178,95 20,25 25,39 22,16 246,75
8. Variació d'actius financers 161,13 0,00 0,34 0,00 161,48
9. Variació de passius financers 128,68 14,60 8,67 10,49 162,43
Operacions financeres 289,81 14,60 9,01 10,49 323,91

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/673

Sou aquí: