Ajuntaments. Pressupost. Per capítols M

Ajuntaments. Pressupost. 2011-2015 Per capítols
2011 2012 2013 2014 2015
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Direcció General de l'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
Ingressos 8.671,54 8.608,89 8.341,83 9.024,59 9.030,10
1. Impostos directes 3.364,12 3.509,11 3.586,12 3.698,25 3.813,07
2. Impostos indirectes 195,89 164,99 154,00 143,24 154,05
3. Taxes i altres ingressos 1.542,14 1.551,56 1.528,14 1.559,26 1.549,13
4. Transferències corrents 2.659,59 2.489,60 2.510,53 2.759,90 2.757,78
5. Ingressos patrimonials 182,08 135,75 131,78 128,55 161,85
Operacions corrents 7.943,82 7.851,00 7.910,58 8.289,20 8.435,88
6. Alienació d'inversions 104,04 69,16 53,06 56,08 35,42
7. Transferències de capital 460,95 312,51 274,30 289,91 228,48
Operacions de capital 564,99 381,67 327,36 345,99 263,90
8. Variació d'actius financers 8,84 9,90 9,14 119,76 19,12
9. Variació de passius financers 153,89 366,31 94,75 269,64 311,19
Operacions financeres 162,73 376,21 103,89 389,40 330,31
Despeses 8.624,50 8.521,26 8.290,74 9.010,92 9.019,94
1. Remuneració del personal 2.773,74 2.694,51 2.638,22 2.638,42 2.671,87
2. Compra de béns i serveis 2.883,51 2.886,64 2.937,63 3.031,95 3.124,89
3. Interessos 173,24 204,67 207,81 191,77 157,44
4. Transferències corrents 1.133,58 1.180,39 1.170,69 1.257,25 1.352,92
5.  Fons de contingència  0,00 0,00 5,15 34,26 34,51
Operacions corrents 6.964,07 6.966,21 6.959,49 7.153,66 7.341,62
6. Inversions reals 1.049,48 915,58 680,51 989,94 888,06
7. Transferències de capital 76,46 72,54 62,04 84,04 77,14
Operacions de capital 1.125,93 988,12 742,54 1.073,98 965,20
8. Variació d'actius financers 13,1 15,5 18,64 147,25 35,98
9. Variació de passius financers 521,4 551,4 570,07 636,03 677,14
Operacions financeres 534,49 566,93 588,70 783,28 713,12

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/676