Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Tribut
Ingrés ordinari de dret públic per a l'Estat o un altre ens públic. Segons la Llei general tributària, es classifiquen en impostos, taxes i contribucions especials.

Aspectes metodològics

S'ofereixen dades de la recaptació de tributs i de les transferències corrents de l'Estat a la Generalitat, com també de les assignacions per a inversió pública contingudes en els pressupostos generals de l'Estat. Cal assenyalar que el lloc on es fa el cobrament dels tributs no sempre coincideix amb el territori on s'ha generat l'obligació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".