Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Índex de costos de la construcció
Mesura l'evolució mensual de l'activitat constructora desglossada en edificació i obra civil. Les dades s'obtenen per mitjà d'una enquesta adreçada a les empreses del sector.

Aspectes metodològics

L'índex de costos de la construcció és un indicador elaborat mitjançant una enquesta a fi de conèixer el nivell de preus del elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra, és a dir, el preu dels materials de construcció posats a peu d'obra (preu de venda més transport) i el cost laboral (salaris més càrregues socials per dia efectivament treballat).

A partir d'aquesta informació bàsica s'obtenen tres números índex que reflecteixen l'evolució del cost de construir un edifici, del cost de construir una obra d'enginyeria civil i el cost d'una obra sense predomini d'un tipus o altre, que s'anomena "cost total de construir" ja que incorpora ambdues grans tipologies.

La sèrie estadística referida a Espanya no és estrictament homogènia amb la de Catalunya atès que s'utilitzen diferents fonts per l'elaboració de l'índex. En ambdós casos, l'índex té com a base el mes de desembre de 1994.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".