Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Habitatge familiar
Habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones, no necessàriament unides per parentiu, que no constitueixen un col·lectiu. Dins d'aquest concepte es poden distingir els habitatges principals, els habitatges secundaris i els habitatges buits (en censos anteriors es denominaven vacants)

Aspectes metodològics

La informació sobre el lloguer d'habitatges s'obté a partir de les fiances de lloguer disponibles a l'INCASÒL.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".