Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Jocs esportius escolars (JEEC)
Programa planificat i dirigit pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Català de l'Esport, i el Departament d'Ensenyament, que té com a objectiu principal impulsar un model d'esport escolar educatiu i participatiu que inclogui també els vessants recreatiu i competitiu. Els destinataris són els infants i joves de Catalunya que representin el centre educatiu, l'associació esportiva escolar o l'associació de mares i pares d'alumnes del centre educatiu en què estiguin matriculats, o d'altres entitats inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives del Consell Català de l'Esport.

Aspectes metodològics

Aquesta pràctica esportiva ha de permetre la màxima participació entre la població escolar, de manera especial de l'alumnat de secundària i l'alumnat nouvingut, i fer-la compatible amb la transmissió de valors educatius i cívics.

S'estructura per grups d'edats en funció dels cicles d'educació primària i secundària, tenint en compte que el motor de l'esmentada pràctica esportiva hauria de ser el centre educatiu.

Aquest programa preveurà actuacions que fomentin de manera activa la participació de més noies en la pràctica esportiva.

Les dades de clubs i llicències les faciliten els consells esportius i les federacions esportives, atès que les llicències esportives les tramiten les entitats esportives (Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, DOGC núm. 6139, de 31.05.2012).

Les dades de jocs esportius escolars són facilitades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) al Consell Català de l'Esport, que també fa el seguiment d'altres programes com són el de Tecnificació Esportiva i Alt Rendiment Esportiu.

La llicència escolar habilita per participar en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".