Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Beneficiari de prestacions per desocupació
Treballador en situació legal de desocupació que al final del període estadístic rep alguna de les següents prestacions: prestacions contributives per desocupació, prestacions assistencials econòmiques i renda activa d'inserció laboral.
Prestació contributiva per desocupació
Ajut que reben aquelles persones que han cotitzat un mínim de dotze mesos durant els sis anys anteriors a la situació d'atur. La durada de la prestació és, com a màxim, una tercera part del temps total cotitzat, amb un límit de dos anys.
Prestació econòmica
Dret de contingut dinerari que correspon al beneficiari quan concorren les condicions exigides per a la seva adquisició.
Renda activa d'inserció laboral
Ajuda específica econòmica dirigida als aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar feina que adquireixin el compromís de realitzar actuacions afavoridores de la seva inserció laboral (Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre).

Aspectes metodològics

Les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

La informació es refereix a les prestacions que protegeixen la situació per atur en els àmbits contributiu, assistencial, renda activa d'inserció i programa d'activació per l’ocupació. Per accedir a les prestacions és necessària la cotització prèvia a la Seguretat Social per aquesta contingència i reunir els requisits que s’exigeixin en cada cas.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".