Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment. Macromagnituds. Per branques. Metodologia T

Definició de conceptes

Consum intermedi (Serv.)
Valor dels béns i serveis consumits en el procés de producció, excloent-ne els béns de capital. S'obté de sumar el consum de primeres matèries, el consum d'altres proveïments, i les despeses en serveis exteriors.
Despeses de personal (Serv.)
Recullen tots els pagaments efectuats per l'empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, així com les càrregues socials a càrrec de l'empresa. Inclou els sous i salaris bruts, les indemnitzacions, les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa,les retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació i prestació definitiva, les retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials.
Excedent brut d'explotació (Serv.)
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Impostos nets de subvencions (Serv.)
Diferència entre els impostos indirectes pagats i les subvencions a l'explotació percebudes. Entre els impostos sobre els productes es poden esmentar els impostos lligats a la importació, l'impost de matriculació, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l'impost sobre el joc i les loteries. Entre els impostos lligats a la producció figuren l'impost d'activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre béns immobles (IBI) o l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Valor afegit brut a preus de mercat (Serv.)
Diferència entre el valor de la producció i el consum intermedi.
Valor afegit brut al cost dels factors (Serv.)
Renda bruta de les activitats d'explotació, que s'utilitza per remunerar els factors productius: treball (despeses de personal) i capital (excedent brut d'explotació). S'obté de deduir del valor afegit brut a preus de mercat els impostos nets de subvencions.
Valor de la producció (Serv.)
Import dels béns i serveis produïts per l'empresa. S'obté de sumar el volum de negoci, la variació d'existències de productes acabats i en curs, els treballs realitzats per l'empresa per a l'actiu i altres ingressos de gestió i de restar-li el consum de mercaderies per a la revenda (és a dir, les compres netes de mercaderies per a la revenda, menys la variació d'existències de mercaderies per a la revenda) i els treballs fets per altres empreses o professionals del sector.

Aspectes metodològics

L' Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment es presenta en dues taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

En els anys 2009 i 2010, l'agrupació "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" s'ha investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2011, es tornen a investigar totes les branques d'aquesta agrupació.

Relació de branques estudiades cada any:

2008 2009 2010 2011
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)     SÍ     –     SÍ     SÍ
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)     SÍ     –     SÍ     SÍ
Jocs atzar i apostes (div. 92)     SÍ     –     –     SÍ
Activitats esportives, recreatives i entreteniment (div. 93)     SÍ     SÍ     –     SÍ

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/962/m

Sou aquí: