Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques M

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 24.407 3.465 18.099 891
Establiments 25.018 3.608 18.424 1.014
Persones ocupades 66.758 20.357 50.714 9.836
Assalariats 43.880 18.104 35.054 9.252
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 4.202.276 2.290.085 4.235.892 623.235
Altres ingressos 71.275 517.614 70.804 367.996
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 1.079 1.204 15.047 -55
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.814 25.942 584.359 51.797
Consum de mercaderies 2.918 40.418 46.012 8.745
Treballs fets per altres empreses 611.210 570.268 871.829 85.778
Despeses de personal 1.502.674 1.003.277 1.370.688 414.608
Despeses en serveis exteriors 956.100 800.839 775.915 308.992
Altres despeses 27.389 58.931 17.207 12.757
Dotacions per a amortitzacions 78.927 97.930 84.276 78.227
Inversió bruta en actius materials (1) 96.534 69.193 173.049 52.890
Inversió bruta en actius intangibles (1) 15.466 30.976 14.502 17.996
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 7.191 10.688 1.182 65.924
Establiments 7.400 11.065 1.349 67.877
Persones ocupades 27.612 20.665 3.514 199.456
Assalariats 22.227 10.554 2.353 141.423
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 3.772.225 1.236.069 145.506 16.505.287
Altres ingressos 64.529 59.376 1.761 1.153.355
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 490 -12 -12 17.740
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 306.478 89.535 25.576 1.149.501
Consum de mercaderies 1.448.778 59.952 28.295 1.635.118
Treballs fets per altres empreses 371.310 203.145 8.445 2.721.985
Despeses de personal 799.601 364.668 40.389 5.495.904
Despeses en serveis exteriors 615.354 250.211 22.343 3.729.754
Altres despeses 9.664 4.967 279 131.195
Dotacions per a amortitzacions 48.813 67.216 3.271 458.662
Inversió bruta en actius materials (1) 48.487 19.790 7.439 467.381
Inversió bruta en actius intangibles (1) 58.016 33.971 203 171.131

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/963

Sou aquí: