Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques M

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 24.659 4.475 17.561 1.036
Establiments 25.526 4.606 17.973 1.243
Persones ocupades 70.209 19.833 47.220 14.364
Assalariats 50.608 17.527 31.969 13.291
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 4.723.672 2.631.822 3.269.832 748.203
Altres ingressos 85.144 178.273 355.752 576.180
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -2.953 -709 42.603 653
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 88.927 125.056 328.571 96.646
Consum de mercaderies 7.765 39.478 46.514 12.475
Treballs fets per altres empreses 306.979 145.538 609.185 89.639
Despeses de personal 1.762.226 1.105.791 1.188.453 533.393
Despeses en serveis exteriors 1.522.167 1.025.467 721.692 441.669
Altres despeses 44.074 81.300 52.495 20.660
Dotacions per a amortitzacions 77.490 98.628 117.131 86.129
Inversió bruta en actius materials (1) 72.816 70.566 179.949 105.565
Inversió bruta en actius intangibles (1) 30.616 54.440 21.386 65.111
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 7.178 11.282 1.210 67.400
Establiments 7.235 11.706 1.353 69.641
Persones ocupades 27.221 22.633 3.737 205.217
Assalariats 22.368 13.035 2.573 151.372
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 4.090.393 1.292.364 170.020 16.926.305
Altres ingressos 52.103 69.823 638 1.317.914
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 116 1.026 190 40.926
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 351.616 96.098 12.370 1.099.283
Consum de mercaderies 1.697.945 24.435 54.061 1.882.673
Treballs fets per altres empreses 403.821 204.157 5.279 1.764.599
Despeses de personal 805.738 394.564 45.227 5.835.392
Despeses en serveis exteriors 586.467 274.007 26.132 4.597.601
Altres despeses 30.600 15.065 1.374 245.568
Dotacions per a amortitzacions 37.243 51.096 3.491 471.208
Inversió bruta en actius materials (1) 68.995 41.231 10.907 550.029
Inversió bruta en actius intangibles (1) 1.314.528 11.764 46 1.497.892

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/963

Sou aquí: