L'Enquesta de consum i pràctiques culturals (d'ara en endavant ECPC) és una enquesta telefònica destinada a una mostra de 7.729 individus de la població de 15 anys i més residents a Catalunya, que recull informació sobre el consum efectiu de productes i serveis de caràcter cultural, les pràctiques actives dels catalans relacionades amb la cultura, les activitats fetes durant el temps lliure i l'equipament cultural disponible a les llars del nostre país.

De l'ECPC se n'han fet dues edicions, l'any 2001 i l'any 2006, la qual cosa consolida la periodicitat quinquennal de l'enquesta i permet estudis evolutius del comportament cultural dels catalans. Aquesta enquesta l'han dut a terme l'Idescat i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en ambdues edicions, mitjançant un conveni de col·laboració.

1. Objectius

 • El principal objectiu de l'ECPC-2006 és obtenir una estimació de la demanda efectiva de productes culturals i lúdics a Catalunya, mitjançant l'estudi de la participació en activitats culturals i de lleure de la població catalana. Es tracta de conèixer el temps que les persones dediquen a la cultura, com també saber-ne el contingut i la intensitat. Aquest objectiu també s'estén a les activitats que realitzen en el temps lliure, independentment de les motivacions que tinguin (professionals o lúdiques).
 • Per tal d'acomplir aquest objectiu s'ha partit d'un sentit ampli de la definició de pràctiques culturals (vegeu l'apartat 3). Així s'han tingut en compte pràctiques estrictament percebudes com a culturals (lectura, música, espectacles, etc.) juntament a altres que, pel seu contingut i forma, poden assolir aquesta condició (mitjans de comunicació, noves tecnologies, etc.). Malgrat que alguns d'aquests temes han estats abordats per altres activitats estadístiques integrades en la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006–2009 (com per exemple l'Estadística sobre les tecnologies de la informació i la comunicació), l'ECPC-2006 es pot contextualitzar en l'àmbit de la cultura.
 • Altres objectius destacables són produir informació estadística sobre la disponibilitat del temps lliure, els equipaments culturals a les llars i la participació en associacions o entitats d'afiliació voluntària, entre altres.

2. Àmbits de la investigació

Àmbit poblacional: totes les dades que s'obtenen fan referència a la població de 15 anys i més resident en el territori de Catalunya.

Àmbit geogràfic: el constitueix tot el territori de Catalunya, amb significació estadística a nivell dels set àmbits territorials vigents en el moment del treball de camp.

 • Àmbit Metropolità
 • Comarques Gironines
 • Camp de Tarragona
 • Terres de l'Ebre
 • Àmbit de Ponent
 • Comarques Centrals
 • Alt Pirineu i Aran

Àmbit temporal: el treball de camp s'ha dut a terme entre els mesos de novembre i desembre del 2006.

Existeixen diferents períodes de referència depenent del contingut de la pregunta. Així trobem que les preguntes de pràctiques culturals fan referència als tres i/o dotze mesos immediatament anteriors a la data de l'entrevista, les preguntes sobre el temps lliure fan referència al darrer dia laborable i al darrer cap de setmana abans de la data de l'entrevista i les preguntes dels equipaments culturals a la llar recullen els equipaments existents en el moment de l'entrevista.

3. Continguts de l'enquesta

L'Enquesta de consum i pràctiques culturals 2006 inclou els següents continguts que han variat lleugerament respecte als continguts de l'edició de l'any 2001:

 • Disponibilitat i ús del temps lliure
  • Activitats realitzades en el darrer dia laborable
  • Activitats realitzades en el darrer cap de setmana
  • Disponibilitat de temps lliure
 • Mitjans d'informació dels esdeveniments culturals
 • Participació i assistència a activitats culturals
  • Visita a museus, exposicions, galeries d'art, monuments
  • Visita a biblioteques i arxius
  • Lectura de llibres, diaris i revistes
  • Realització d'altres activitats d'àmbit cultural
  • Realització d'activitats escèniques
  • Audició de música i assistència a concerts
  • Assistència al cinema, teatre, dansa i circ
 • Equipaments culturals, audiovisuals i noves tecnologies
 • Hàbits respecte als mitjans de comunicació i les noves tecnologies
 • Associacionisme
 • Sociabilització cultural
 • Dades sociodemogràfiques

4. Disseny mostral

El mètode utilitzat en el disseny de la mostra és el mostreig aleatori estratificat amb afixació no proporcional. S'ha considerat que les variables més influents en aquest objecte d'estudi són: territori, grandària municipal, sexe i edat. Aquestes variables han determinat la construcció dels estrats.

Dimensió de la mostra: l'acompliment dels objectius en termes d'errors màxims admissibles per estrat i la disponibilitat dels recursos econòmics han marcat el nombre d'entrevistes a realitzar: al voltant de 7.700 a repartir entre els diferents estrats.

Estratificació: La primera variable que intervé en el procés d'estratificació és la dels àmbits territorials, atès que es pretén oferir resultats significatius en aquest nivell territorial. S'ha utilitzat la desagregació territorial prevista en el pla territorial vigent de Catalunya més uns àmbits territorials específics dels quals interessa obtenir-ne resultats significatius, amb un total de 13.

La distribució territorial desigual de Catalunya origina la no conveniència d'una afixació proporcional perquè en determinades zones, com per exemple les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran o els àmbits territorials específics, no s'arribaria al mínim d'enquestes necessàries per donar resultats amb un marge d'error acceptable. Per tant s'ha optat per una afixació no proporcional; d'aquesta manera es garanteix una grandària per àmbit territorial que proporcioni resultats amb un error no superior al 5%.

La segona variable que intervé en l'estratificació és la de la dimensió municipal. En aquest cas s'ha mantingut estrictament la proporcionalitat. Les variables de sexe i edat han estat controlades mitjançant quotes dins de cadascun dels estrats encreuats d'àmbits territorial i dimensió municipal. Les quotes s'han assignat proporcionalment segons la població de 15 anys i més en quatre grups d'edat.

5. Tabulació

La tabulació carregada en la base de dades territorial del web de l'Idescat correspon al darrer capítol de la publicació dels resultats de l'ECPC-2006, que conté les sèries 2001–2006. Es donen els resultats per a la població del total de Catalunya.

La tabulació s'estructura en tretze capítols que corresponen en certa mesura a la distribució temàtica del qüestionari. Alguns temes del qüestionari no apareixen en la tabulació perquè no admeten la comparativa de les dues edicions de l'enquesta o perquè són una novetat de l'any 2006. Els tretze capítols en què es distribueixen les taules són els següents:

 1. Lectura de llibres
 2. Lectura de diaris
 3. Lectura de revistes
 4. Visita a biblioteques, arxius, museus, exposicions i monuments
 5. Audició de música i assistència a concerts
 6. Assistència al cinema
 7. Assistència al teatre
 8. Assistència a espectacles de dansa
 9. Altres activitats d'àmbit cultural
 10. Audiència de televisió i ràdio
 11. Ús de tecnologies de la informació i la comunicació
 12. Equipaments culturals a la llar
 13. Activitats en el temps lliure

En totes les taules s'ha donat la informació elevada a la població en milers de persones, o bé en milers de llars en el cas que la informació faci referència a la llar de la persona entrevistada. Les dades apareixen amb dos decimals.

Quan la informació no és procedent, té un valor inferior a 30 unitats mostrals o la taxa de resposta és inferior a 40 se substitueix per dos punts "..".

En les taules de les activitats realitzades en el temps lliure s'ha optat per recollir la primera possibilitat de resposta tot i que la pregunta d'on prové la taula recollia fins a tres possibilitats de resposta per qüestions de comparabilitat entre les dues edicions 2001–2006.