Metodologia T

L'Enquesta de consum i pràctiques culturals infantils de Catalunya 2007–2008 (d'ara en endavant ECPCI) és una enquesta multicanal: presencial i telefònica destinada a una mostra d'aproximadament 3.000 individus de la població de 6 a 14 anys residents a Catalunya. Recull informació sobre el consum efectiu de productes i serveis de caràcter cultural, sobre les pràctiques actives dels infants catalans relacionades amb la cultura, les activitats fetes durant el temps lliure i les característiques sociològiques en què es donen.

L'ECPCI és la primera edició que es fa, a diferència de les enquestes de consum i pràctiques culturals als adults, ja consolidades en l'estadística oficial. De la corresponent a la població de 15 anys i més se n'han fet dues edicions, la de l'any 2001 i la de l'any 2006. Això permet estudis evolutius del comportament cultural dels catalans. L'han dut a terme l'Idescat, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d'Educació mitjançant un conveni de col·laboració.

1. Objectius

L'objectiu principal de l'ECPCI és obtenir informació estadística sobre el consum i la pràctica de les activitats culturals de la població de 6 a 14 anys. Els objectius complementaris són: conèixer l'emplaçament de les pràctiques culturals dels infants en el lleure i els estils de vida dels alumnes de primària i secundària, la dependència dels infants a una determinada pràctica, les característiques de les pràctiques culturals, el context en què es donen, i la seva reproducció intergeneracional.

Les activitats culturals que s'aborden són sintèticament: el consum audiovisual, la lectura, les pràctiques artístiques, l'ús dels equipaments culturals, els jocs, l'escola, les relacions familiars, la sociabilitat juvenil i els diners de butxaca.

Altres objectius indirectes de l'enquesta serien analitzar les condicions que predisposen a determinades pràctiques culturals tenint en compte la importància relativa de la influència familiar, l'escola, els mitjans de comunicació, etc. i contrastar les percepcions de pares i fills enfront a un mateix comportament cultural.

2. Àmbits de la investigació

Àmbit poblacional

La població a la qual va destinada l'enquesta és la població compresa entre els 6 i els 14 anys resident a Catalunya juntament amb els seus pares o tutors. Amb motiu de les característiques de la població objecte d'estudi, s'ha optat per accedir-hi a través dels centres educatius, ja que no es comet cap biaix apreciable entre l'univers, la població i el marc poblacional: la població escolaritzada. S'ha considerat població escolaritzada la matriculada en els centres públics, concertats o privats, d'ensenyament primari i/o secundari de Catalunya.

El límit inferior de la població infantil enquestada és de 6 anys, edat en què comença l'escolaritat obligatòria (educació primària). El límit superior, de 14 anys, és l'edat anterior a l'edat mínima per respondre l'Enquesta de consum i pràctiques culturals als adults, els 15 anys. Aquestes edats corresponen als cursos de primer a sisè de primària i de primer a tercer d'ensenyament secundari obligatori (ESO), això correspon a la població escolaritzada nascuda entre l'1 de gener del 1993 i el 31 de desembre del 2002.

 • Cicle inicial d'educació primària: de 6 a 8 anys
 • Cicle mitjà d'educació primària: de 8 a 10 anys
 • Cicle superior d'educació primària: de 10 a 12 anys
 • ESO Ensenyament secundari obligatori: de 12 a 14 anys
Àmbit geogràfic

L'àmbit geogràfic el constitueix tot el territori de Catalunya.

Àmbit temporal

Les pràctiques culturals dels infants que s'estudien són les realitzades fora de l'horari escolar i fan referència a diversos àmbits temporals segons el tipus de pràctica cultural que es reculli.

En primer lloc, l'àmbit temporal utilitzat és el temps transcorregut entre l'inici del curs escolar 2007–2008 i el moment de l'enquesta. Aquest àmbit temporal és el de referència en la majoria de les pràctiques culturals de l'enquesta. És el cas de la lectura de llibres, l'ús d'ordinador o l'audició de música, entre altres. El curs 2007–2008 és també l'àmbit temporal de les qüestions destinades al centre escolar i a la classe de l'infant.

En les pràctiques culturals menys freqüents, la referència temporal que s'utilitza és més amplia. Es tracta de la vida completa del nen. Es demana a l'infant si "almenys una vegada" ha realitzat determinada activitat. Entre les pràctiques menys freqüents s'hi inclouen, per exemple, la visita a museus i monuments o l'assistència al teatre.

Per altra banda, el dia laborable anterior al dia de l'entrevista i el cap de setmana anterior a l'entrevista són dues referències temporals que s'utilitzen en les preguntes obertes de les activitats realitzades pels infants.

En el cas de les activitats culturals realitzades pels pares, la referència temporal són els darrers 12 mesos, com en l'Enquesta de consum i pràctiques culturals dels adults.

Els treballs de recollida de la informació s'han realitzat entre l'octubre del 2007, en què van començar a entrevistar-se els centres escolars, fins al mes de setembre del 2008, en què es va acabar l'enquesta als pares dels infants.

3. Continguts de l'enquesta

 • Activitats realitzades durant el temps lliure
 • Museus i monuments
  • Visita a museus
  • Visita a galeries d'art, exposicions
  • Visita a ruïnes arqueològiques, monuments
 • Biblioteques
 • Lectura
  • Llibres
  • Diaris o revistes
 • Altres activitats d'àmbit cultural
  • Tocar un instrument
  • Escriure un diari íntim, poemes, contes
  • Fotografia o vídeo
  • Dibuix o pintura
  • Treballs manuals
  • Cant
  • Teatre
  • Dansa
 • Música
  • Audició de música
  • Assistència a concerts
 • Cinema i espectacles escènics
  • Assistència al cinema
  • Assistència a espectacles de teatre, dansa, circ
 • Audiovisuals
  • Audiència de televisió
  • Audiència de vídeo o DVD
  • Audiència de ràdio
 • Noves tecnologies
  • Ús d'ordinador
  • Ús de videojocs
 • Jocs
 • Diners de butxaca
 • El telèfon
 • Temes de conversa
 • L'escola
 • Dades de l'infant

4. Disseny mostral

L'àmbit poblacional està format per la població escolaritzada i matriculada en centres educatius públics, concertats i privats, de primer de primària a tercer de secundària, residents a Catalunya, i conjuntament amb els seus respectius pares o tutors, són la unitat d'anàlisi final. No obstant això, buscant l'eficiència en la fase de treball de camp, s'ha optat per realitzar la recollida de la informació en els centres educatius, la qual cosa ha comportat que les unitats mostrals fossin els grups o classes d'alumnes dins d'un centre escolar.

Per construir la mostra, s'ha fet una extracció de la població escolaritzada a través d'una selecció en primer lloc d'escoles i en segon lloc de classes, segons una prèvia estratificació segons tipus d'ensenyament (públic o privat) i segons tipologia del centre (primària, primària + secundària i secundària).

El tipus de mostreig que es proposa en aquest disseny mostral correspon a un mostreig per conglomerats bietàpic amb estratificació prèvia, on els conglomerats de primera etapa són les escoles i els conglomerats de segona etapa les classes o grups seleccionats aleatòriament. Finalment, els infants inclosos en grups o classes seleccionats són censats, és a dir, s'entrevista tots els alumnes de cada grup seleccionat.

Per calcular la dimensió de la mostra s'ha de tenir en compte el nombre d'alumnes que estan matriculats a cada centre, els grups que té cada centre, els alumnes que hi ha a cada grup, i la ubicació en el territori dels centres i d'aquesta manera poder garantir un error de menys del 5% en tots els estrats. En la fase de disseny de l'enquesta es disposava d'aquesta informació de referència del curs 2005–2006.

La mostra de pares o tutors té la mateixa dimensió que la dels alumnes, ja que estan vinculats pel parentiu i seleccionats pel fet que el seus fills ja ho hagin estat prèviament. El nombre d'alumnes de la mostra és aproximat i depèn del nombre d'alumnes matriculats a cada grup en el moment de l'entrevista.

5. Tabulació

La tabulació carregada en la base de dades territorial del web de l'Idescat correspon als resultats sintètics de l'ECPCI del curs 2007–2008. Es donen els resultats per a la població del total de Catalunya.

S'ha fet una selecció de taules que coincideix amb les taules carregades a la base de dades territorial de l'enquesta de consum i pràctiques culturals de la població de 15 anys i més. La tabulació s'estructura en deu capítols:

 1. Lectura
 2. Visita a biblioteques, museus, exposicions i monuments
 3. Audició de música i assistència a concerts
 4. Assistència al cinema
 5. Assistència al teatre
 6. Assistència a espectacles de dansa i circ
 7. Pràctica d'altres activitats d'àmbit cultural
 8. Audiència de televisió i ràdio
 9. Ús de tecnologies de la informació i la comunicació
 10. Activitats en el temps lliure

Les dades de les taules es donen en números absoluts. Quan la informació té un valor inferior a 20 unitats mostrals se substitueix la dada per dos punts (..) perquè es considera que no és significativa per al càlcul.