Principals característiques. Discapacitat M

Principals característiques dels centres d'atenció social a les persones amb discapacitat. Catalunya. 2014
Residència Residència i centre de dia Llar residència Centre de dia Altres Total
Els centres d'atenció a les persones amb discapacitat i la seva activitat
Nombre de centres 69 30 183 188 77 549
Nombre de centres d'iniciativa pública 13 15 9 14 23 73
Nombre de centres d'iniciativa social 53 15 174 174 48 464
Nombre de centres d'iniciativa mercantil 4 1 0 0 6 11
Nombre de serveis 87 78 214 312 77 768
Capacitat residencial 3.113 1.564 2.616 z z 7.293
Places residencials ocupades 3.031 1.474 2.481 z z 6.985
Grau d'ocupació places residencials 97,3 % 94,2 % 94,9 % z z 95,8 %
Capacitat en atenció de dia 3 550 z 11.662 z 12.215
Places en atenció de dia ocupades 3 382 z 9.111 z 9.496
Grau d'ocupació places en atenció de dia 100,0 % 69,4 % z 78,1 % z 77,7 %
El personal ocupat i el voluntariat
Nombre de persones assalariades 4.435 2.008 3.201 3.709 1.220 14.574
Hores treballades pel personal assalariat 4.749.059 2.479.911 2.686.677 3.985.813 1.374.658 15.276.118
Cost mitjà del personal assalariat per hora (en euros) 16 16 15 15 23 16
Grau d'inestabilitat del personal assalariat 3,8 % 7,9 % 5,5 % 3,0 % 3,1 % 4,5 %
Nombre de persones en règim autònom 52 25 38 45 120 280
Hores treballades pel personal autònom 15.046 9.146 2.993 20.207 44.122 91.514
Nombre de persones d'empreses externes 141 121 199 90 62 613
Hores treballades pel personal d'empreses externes 160.552 159.895 83.454 53.257 17.976 475.133
Nombre de persones titulars i propietàries 1 0 0 0 0 1
Hores treballades pel personal titular i propietari 1.760 0 0 0 0 1.760
Nombre de persones no remunerades 172 159 108 492 0 931
Hores treballades pel personal no remunerat 210.638 26.795 16.801 58.006 0 312.241
Total personal 4.802 2.314 3.546 4.335 1.402 16.399
Personal equivalent (1) 3.358 1.749 1.823 2.691 939 10.560
Els comptes econòmics (2)
Total ingressos 119.290 64.528 65.893 86.033 44.620 380.364
Quotes persones usuàries 6.754 3.931 7.153 9.281 0 27.118
Ingressos socials 4.394 554 982 2.461 9 8.400
Finançament públic 102.496 56.231 55.027 63.515 43.559 320.828
Finançament privat 2.956 634 1.304 8.813 786 14.494
Altres ingressos 854 2.106 211 538 222 3.931
Ingressos de capital traspassats 1.836 1.072 1.216 1.425 44 5.593
Total despeses 114.082 58.929 61.198 84.938 41.113 360.260
Compres 5.559 2.319 4.524 2.281 332 15.015
Subcontractació de serveis 11.311 7.583 4.487 7.501 2.630 33.513
Subministraments 4.005 2.103 1.763 2.127 980 10.977
Altres serveis 6.317 2.955 2.686 5.760 2.415 20.132
Despeses personal 77.532 39.527 39.838 61.609 32.288 250.795
Costos estructura central grup 2.163 996 2.805 806 1.541 8.311
Impostos 652 241 131 447 167 1.638
Altres despeses 1.402 1.048 2.807 1.124 212 6.592
Amortització immobilitzat 5.140 2.156 2.158 3.283 549 13.287
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1) Estimació del nombre de persones a dedicació plena.
(2) Unitats econòmiques en milers d'euros.
Advertiment.
(z) Dada no procedent.

Taules disponibles [+]