Finançament públic segons tipus i grandària del centre. Infància, adolescència i joventut M

Finançament públic dels centres d'atenció social a la infància, adolescència i joventut. Segons tipus i grandària del centre. Catalunya. 2014
Ingressos per prestació de serveis a DTSF (1) Gestió delegada de centres de la Generalitat de Catalunya Gestió delegada de centres d'altres administracións públiques Subvenció Generalitat de Catalunya Altres subvencions públiques Total
Residència 88.985 7.017 13.354 37.165 604 147.125
Fins a 25 places 50.093 5.538 8.352 16.946 96 81.025
Entre 26 i 50 places 34.326 1.479 5.002 9.578 508 50.893
Entre 51 i 100 places 4.566 0 0 10.641 0 15.207
Llar residència 1.789 279 44 916 133 3.162
Fins a 25 places 1.789 279 44 916 133 3.162
Altres 604 1.320 1.060 7.578 10.873 21.435
Fins a 25 places 188 z 0 954 1.316 2.457
Entre 26 i 50 places 398 z 953 1.387 2.799 5.536
Entre 51 i 100 places 19 z 0 1.932 3.050 5.001
Més de 100 places 0 z 0 3.198 3.452 6.650
Sense places 0 1.320 107 107 256 1.790
Total 91.378 8.615 14.458 45.660 11.611 171.723
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(z) Dada no procedent.

Taules disponibles [+]