Empresas con establecimientos en Cataluña por sector y asalariados M

Empreses amb establiments a Catalunya. 2017 Per sector d'activitat i nombre d'assalariats de l'empresa
0 1–9 10–49 50–199 200–249 ≥250 Total
Total 353.732 232.148 25.721 5.540 456 1.893 619.490
Indústria 13.973 16.213 5.287 1.293 114 387 37.267
Indústries extractives 67 91 33 6 0 2 199
Alimentació, begudes i tabac 883 1.750 749 195 20 77 3.674
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.910 1.895 552 78 7 13 4.455
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 767 863 151 13 0 2 1.796
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 1.356 1.639 428 103 6 19 3.551
Refinació petroli, ind. química i farmacèutica 183 366 318 180 24 69 1.140
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 276 521 323 99 10 19 1.248
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 301 547 158 41 2 21 1.070
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 2.217 3.721 1.030 155 9 28 7.160
Prod. informàtics, electrònics, òptics i elèctrics 446 563 254 91 4 23 1.381
Fabricació maquinària i equips ncaa 300 805 435 104 8 18 1.670
Fabricació materials de transport 160 217 118 61 16 33 605
Mobles i altres indústries manufactureres diverses 1.943 1.492 314 48 3 10 3.810
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1.655 1.029 201 41 1 16 2.943
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.302 245 38 11 1 13 1.610
Aigua, sanejament i gestió de residus 207 469 185 67 3 24 955
Construcció 48.218 22.897 2.303 215 11 45 73.689
Promoció immobiliària 10.838 2.495 63 9 0 1 13.406
Construcció d'edificis 16.505 8.260 782 58 3 5 25.613
Construcció obres d'enginyeria civil 1.396 281 130 24 1 12 1.844
Activitats especialitzades de la construcció 19.479 11.861 1.328 124 7 27 32.826
Serveis 291.541 193.038 18.131 4.032 331 1.461 508.534
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 4.757 5.707 595 109 4 21 11.193
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor 22.971 18.247 3.057 678 49 138 45.140
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes 34.252 37.723 1.439 290 24 162 73.890
Transport terrestre, transport per canonades 23.407 9.136 787 130 7 29 33.496
Transport marítim, aeri, emmagatzematge i correus 2.505 2.644 686 207 21 79 6.142
Serveis d'allotjament 1.605 2.266 590 162 15 36 4.674
Serveis de menjar i begudes 13.444 25.391 1.465 180 13 52 40.545
Informació i comunicacions 8.810 4.626 906 268 37 119 14.766
Activitats financeres i assegurances 9.456 3.420 250 129 9 90 13.354
Activitats immobiliàries 31.360 12.107 303 46 0 13 43.829
Act. jurídiques, consultoria i gestió empresarial 17.158 11.968 1.026 126 16 56 30.350
Serveis tècnics i R+D 16.126 6.010 567 140 9 65 22.917
Publicitat i altres activ. professionals i tècniques 18.526 5.567 582 131 12 43 24.861
Activitats administratives i serveis auxiliars 24.280 13.201 1.719 441 52 282 39.975
Educació 11.367 5.525 1.059 388 17 66 18.422
Activitats sanitàries i de serveis socials 23.196 8.342 1.386 359 31 146 33.460
Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 9.660 5.709 957 140 10 38 16.514
Altres serveis 18.661 15.449 757 108 5 26 35.006
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-2009: 01–03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97–99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).
ncaa: No classificats en altres apartats.

Índice [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/eee/1.1.1/es

Usted está aquí: