Empresas con establecimientos en Cataluña por sector y asalariados M

Empreses amb establiments a Catalunya a 1 de gener. 2018 Per sector d'activitat i nombre d'assalariats de l'empresa
0 1–9 10–49 50–199 200–249 ≥250 Total
Total 356.439 238.858 26.565 5.703 457 1.998 630.020
Indústria 13.425 17.827 5.520 1.314 117 410 38.613
Indústries extractives 69 96 39 6 0 2 212
Alimentació, begudes i tabac 868 2.083 786 196 22 80 4.035
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.819 2.052 556 80 7 13 4.527
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 699 977 161 12 1 3 1.853
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 1.261 1.797 420 102 7 15 3.602
Refinació petroli, ind. química i farmacèutica 191 419 315 181 20 75 1.201
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 262 506 324 106 6 18 1.222
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 266 592 162 42 4 21 1.087
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 2.009 3.862 1.114 153 14 30 7.182
Prod. informàtics, electrònics, òptics i elèctrics 449 562 261 92 5 25 1.394
Fabricació maquinària i equips ncaa 287 927 466 98 11 21 1.810
Fabricació materials de transport 156 242 129 65 15 40 647
Mobles i altres indústries manufactureres diverses 1.851 1.605 320 47 3 11 3.837
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1.616 1.348 229 53 1 15 3.262
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.394 287 40 11 0 14 1.746
Aigua, sanejament i gestió de residus 228 472 198 70 1 27 996
Construcció 47.197 25.364 2.555 245 13 44 75.418
Promoció immobiliària 10.801 3.095 84 14 0 1 13.995
Construcció d'edificis 16.567 8.042 806 65 2 4 25.486
Construcció obres d'enginyeria civil 1.369 426 139 30 4 12 1.980
Activitats especialitzades de la construcció 18.460 13.801 1.526 136 7 27 33.957
Serveis 295.817 195.667 18.490 4.144 327 1.544 515.989
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 4.536 6.057 605 113 1 25 11.337
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor 22.291 18.588 3.046 725 49 144 44.843
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes 32.246 38.632 1.433 285 25 160 72.781
Transport terrestre, transport per canonades 23.354 9.371 822 136 7 28 33.718
Transport marítim, aeri, emmagatzematge i correus 3.490 2.603 707 207 24 84 7.115
Serveis d'allotjament 1.631 2.502 586 158 15 37 4.929
Serveis de menjar i begudes 12.571 26.095 1.574 165 9 58 40.472
Informació i comunicacions 8.981 5.346 977 288 31 131 15.754
Activitats financeres i assegurances 9.647 3.520 254 127 12 86 13.646
Activitats immobiliàries 33.456 11.710 281 41 1 14 45.503
Act. jurídiques, consultoria i gestió empresarial 17.667 12.311 1.080 136 13 64 31.271
Serveis tècnics i R+D 16.320 5.734 557 132 15 69 22.827
Publicitat i altres activ. professionals i tècniques 19.490 5.946 631 131 16 46 26.260
Activitats administratives i serveis auxiliars 24.861 12.030 1.733 449 47 298 39.418
Educació 11.972 5.459 1.061 399 22 70 18.983
Activitats sanitàries i de serveis socials 24.144 8.305 1.377 376 24 155 34.381
Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 10.243 5.610 968 157 11 40 17.029
Altres serveis 18.917 15.848 798 119 5 35 35.722
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-2009: 01–03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97–99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).
ncaa: No classificats en altres apartats.

Índice [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/eee/1.1.1/es

Usted está aquí: