Skip to main content

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DA

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DA Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 529.462 2.591.898 3.545.933 815.864 2.013.982 3.147.002 3.391.072
tractament de les aigües residuals 8.091.874 6.294.936 6.443.073 12.136.624 5.751.592 5.321.853 5.800.762
tractament de residus 1.924.993 1.078.393 1.257.470 1.587.753 2.712.098 1.414.792 869.799
protecció de sòls i aigües subterrànies 41.331 22.608 634.998 122.679 117.654 129.113 24.332
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 260.752 646.053 567.262 365.844 424.264 50.721 183.460
protecció natura 12.000 249.335 41.625 206.121 184.280 57.276 1.485
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 86.120 892.468 4.535 158.938 11.614 82.268 106.414
total 10.946.532 11.775.691 12.494.896 15.393.823 11.215.484 10.203.025 10.377.324
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 2.231.751 1.935.166 1.675.074 1.968.682 2.136.833 930.922 433.615
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 970.615 1.532.160 4.231.340 604.780 1.510.455 711.594 2.198.341
instal·lacions que generen menys residus 1.222.546 1.082.805 1.489.147 999.244 109.581 621.385 2.655.614
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 1.768.000 270.509 37.825 25.428 91.022 848.643 20.537
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 3.707.488 1.336.911 1.136.464 1.160.415 2.753.936 353.795 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 1.701.978 806.206 1.539.442 698.378 4.650.673 171.057 98.214
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 651.650 10.589.000 0 52.495 90.591 288.816 1.579.651
altres instal·lacions 0 122.614 1.043.489 1.030.057 219.380 1.351.495 190.885
total 12.254.028 17.675.371 11.152.781 6.539.479 11.562.471 5.277.707 7.176.857
Total despeses d'inversió 23.200.560 29.451.062 23.647.676 21.933.302 22.777.956 15.480.732 17.554.180
Despeses corrents 73.985.296 69.775.947 67.942.544 62.264.688 51.645.744 40.476.476 20.889.988
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
Nota: A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.