Saltar al contenido principal

1. Enquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental

Tota activitat humana, i principalment l'activitat econòmica, exerceix una important pressió sobre el medi ambient i els recursos naturals. Aquest fet ha comportat la necessitat d'establir polítiques mediambientals a escala internacional, per tal d'aconseguir elevar el grau de protecció del medi. La formulació d'aquest tipus de polítiques ha fet necessari establir uns sistemes d'informació, valoració i comptabilització dels aspectes econòmics respecte al medi ambient.

L'Enquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental, que realitza l'INE dins el conjunt de les estadístiques ambientals, té com a finalitat quantificar les despeses corrents i les d'inversió que fa el sector industrial per tal d'evitar, reduir o eliminar la contaminació generada en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. Els resultats obtinguts permeten complir el que estableix el Reglament 295/2008 del Consell de la Unió Europea relatiu a les estadístiques estructurals de les empreses.

2. Objectius

El principal objectiu de l'enquesta és avaluar la despesa en protecció ambiental que realitzen les empreses del sector industrial, tant corrent com d'inversió, per tal de reduir o eliminar les emissions de contaminants a l'aire i la contaminació acústica, així com la despesa en el tractament de les aigües residuals i dels residus sòlids generats i per poder utilitzar matèries primeres menys contaminants o en menor quantitat.

La principal variable de l'enquesta, la inversió, es recull desagregada per cada àmbit mediambiental per als dos tipus d'equips existents: independents i integrats.

Un altre dels objectius de l'enquesta és proporcionar informació bàsica per a l'elaboració del compte de la despesa en protecció ambiental (CGPA), amb metodologia Eurostat, en la part relativa als productors de serveis auxiliars (de consum propi) de protecció ambiental.

2.1. Àmbit poblacional

La població objecte d'estudi està formada pel conjunt d'establiments industrials amb més de 10 persones ocupades remunerades, l'activitat principal de les quals figura dintre de les seccions:

CCAE-93 Rev.1 CCAE-2009
Secció C: Indústries extractives Secció B: Indústries extractives
Secció D: Indústries manufactureres (sense incloure la divisió 37 "Reciclatge") Secció C: Indústries manufactureres
Secció E: Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua (sense incloure la divisió 41 "Captació, potabilització i distribució d'aigua") Secció D: Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

S'entén com a activitat principal de l'empresa la que genera el valor afegit més gran. Si no es disposa d'aquesta informació, es considerarà la que proporcioni un valor més gran de producció o, en lloc seu, la que doni ocupació a un major nombre de persones.

2.2. Àmbit territorial

L'enquesta és representativa, de manera limitada, en l'àmbit de comunitat autònoma.

2.3 Àmbit temporal

L'enquesta és continua i les dades tenen caràcter anual, referint-se a l'any natural objecte de l'enquesta.

3. Definicions

Protecció del medi ambient

Conjunt d'activitats que tenen com a principal objectiu la prevenció, reducció i eliminació de la contaminació o de qualsevol altra degradació del medi ambient. En queden excloses les activitats que, tot i tenir un efecte beneficiós sobre el medi, responen principalment a necessitats tècniques i d'higiene o seguretat de l'empresa.

Dintre de les activitats de protecció del medi ambient s'hi inclouen els serveis de mesurament i control de la contaminació, la recollida i eliminació de residus, el tractament de les aigües residuals, la protecció i descontaminació de sòls, aigües subterrànies i aigües superficials, la reducció de soroll i vibracions, les activitats d'investigació i desenvolupament relacionades amb el medi ambient, així com altres tipus d'activitats: formació, educació, tasques administratives, etc.

Aquestes activitats de protecció ambiental per als diferents àmbits mediambientals, es recullen en la Classificació d'activitats i despeses de protecció del medi ambient 2000 (CAPA-2000), elaborada per Eurostat i la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides.

Despeses corrents

Despeses d'explotació que es carreguen en el compte de pèrdues i guanys del Pla general comptabilitat, que tenen com a principal objectiu la prevenció, reducció, tractament o eliminació de la contaminació o qualsevol altra degradació del medi ambient que s'origina com a conseqüència de l'activitat de l'establiment.

Inclouen principalment els pagaments per compres de serveis de protecció ambiental a tercers, tant si és a altres empreses com a les administracions públiques, en forma de taxes. També inclouen les despeses associades als equips utilitzats (reparacions, consum d'energia i de primeres matèries), així com altres despeses relacionades amb la protecció del medi ambient, com les que fan referència al personal ocupat en activitats de protecció ambiental, les despeses en activitats d'R+D relacionades amb el medi ambient, les despeses en formació de personal, els costos addicionals per la utilització de productes nets, les despeses en productes que protegeixen el medi ambient i els pagaments per la gestió d'envasos.

Impostos ambientals

Pagaments sense contrapartida que fan les empreses a les administracions públiques. Fan referència en aquest cas a l'impost sobre la contaminació atmosfèrica.

Despeses d'inversió

Recursos de capital adquirits per l'empresa per tal de ser utilitzats en els processos productius durant més d'un any i compres de béns d'equip o d'actius immaterials realitzats per l'empresa durant l'any de referència.

Les compres d'actius es valoren a preus d'adquisició, incloent-hi les despeses de transport, el cost de la instal·lació i els impostos no deduïbles i sense incloure l'IVA deduïble. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus propis recursos considerats d'inversió, es valoren a preu de cost i el lísing als preus al comptat dels béns adquirits.

Equips i instal·lacions independents

També anomenats equips de final de procés o no integrats. Equips de protecció ambiental que operen de forma independent en el procés de producció i estan destinats a reduir la descàrrega de contaminants originats en el procés. En la despesa d'inversió d'aquest tipus d'equips cal considerar el preu de compra de l'equip, les grans reparacions efectuades en els equips ja existents i/o el cost de construcció de la instal·lació realitzat per la mateixa empresa, incloent-hi, si s'escau, els costos relatius al disseny, el muntatge de l'equip i la compra del terreny necessari per a la seva ubicació.

Equips integrats

Equips de protecció ambiental que tenen una doble finalitat: industrial i de control de la contaminació. El seu principal objectiu és reduir la descàrrega de contaminants generats en el procés productiu (prevenció de la contaminació). Poden ser el resultat de la modificació d'un equip o instal·lació ja existent o consistir en l'adquisició d'un nou equip o instal·lació que respongui a aquesta doble finalitat. En el primer cas, la despesa d'inversió a considerar és el cost de la modificació; mentre que en el cas d'un nou equip o instal·lació, la despesa a considerar és, exclusivament, el cost addicional relatiu a la finalitat de control de la contaminació.

4. Presentació de les dades

A partir de l'enquesta del 2010, a causa de l'escassa grandària de la mostra, per Catalunya sols hi ha publicades dades agrupades de les tres seccions d'activitat econòmica (B, C i D) i dades diferenciades de la indústria manufacturera (C).

Els resultats de les taules fins l'any 2007 inclusivament mostren l'activitat econòmica classificada segons la CCAE-93 Rev.1, mentre que en els anys següents es mostren segons la nova classificació CCAE-2009.

La despesa en protecció ambiental en les diferents subseccions de la secció D de la CCAE-93 Rev.1 estan disponibles únicament fins a l'any 2006. A partir d'aquest any la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.

Amb la finalitat de salvaguardar el secret estadístic, i per limitacions del disseny mostral, no es donen dades en algun any per a algunes de les subseccions de la CCAE-93 Rev.1.

A partir de l'any 2003 les dades de la subsecció DF (Refinació de petroli i tractament combustibles nuclears) es presenten agregades amb les de la subsecció DG (Indústries químiques) per tal de preservar-ne el secret estadístic.