Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DK

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DK Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 323.558 1.438.205 1.051.691 364.193 198.936 312.726 381.030
tractament de les aigües residuals 171.693 345.924 174.287 357.296 393.667 3.191.491 1.043.080
tractament de residus 114.857 142.475 360.654 673.008 104.736 476.563 200.646
protecció de sòls i aigües subterrànies 36.224 2.110 29.926 17.739 8.500 43.374 4.508
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 92.720 19.756 0 140.150 65.296 274.302 635.455
protecció natura 773 0 52.760 112.764 87.044 41.650 11.239
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 0 0 2.901 16.460 15.840 625.000 1.503
total 739.825 1.948.470 1.672.219 1.681.610 874.019 4.965.106 2.277.461
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 190.032 1.108.630 1.812.879 818.360 157.240 42.500 12.020
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 156.400 103.656 258.816 10.981 394.945 8.431 277.581
instal·lacions que generen menys residus 188.035 0 46.681 16.466 579.349 452.761 296.530
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 19.962 0 0 10.695 12.000 0 0
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 293.825 154.869 22.603 92.193 99.855 363.931 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 1.771.817 134.170 0 63.345 25.000 255.109 1.033.410
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 271.282 0 85.719 214.864 0 126.000 0
altres instal·lacions 126.885 297.354 2.810 547.732 0 641.667 104.877
total 3.018.238 1.798.679 2.229.508 1.774.636 1.268.389 1.890.399 1.724.418
Total despeses d'inversió 3.758.063 3.747.149 3.901.727 3.456.246 2.142.408 6.855.505 4.001.879
Despeses corrents 8.202.068 7.231.109 7.218.112 6.510.515 5.533.165 3.388.582 3.020.565
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.