Saltar al contenido principal

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DN

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DN Catalunya.
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Despeses d'inversió
equips i instal·lacions independents
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 1.087.599 1.803 4.226 0 628.421 332.377 164.226
tractament de les aigües residuals 90.762 20.297 119.513 138.237 115.605 204.428 84.843
tractament de residus 410.132 117.266 44.247 638.764 482.500 341.253 92.917
protecció de sòls i aigües subterrànies 11.831 6.864 16.917 2.561 0 1.464 0
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 500 241.144 3.180 59.915 1.113.936 12.844 45.113
protecció natura 0 0 0 0 0 0 0
altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) 56.621 392.490 0 28.570 11.200 3.606 10.279
total 1.657.445 779.864 188.083 868.047 2.351.662 895.972 397.378
Despeses d'inversió
equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics 168.650 37.655 527.534 55.827 419.986 363.769 723.614
instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua 8.144 19.417 256.142 0 10.800 6.311 58.444
instal·lacions que generen menys residus 72.831 204.369 404.087 803.906 18.000 37.841 352.103
instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants 31.957 0 0 0 0 0 126.964
instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia 110.261 773.076 0 609.622 277.464 30.652 ..
instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions 2.500 20.066 84.435 37.431 101.703 10.205 0
instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants 0 0 149.151 1.500 1.267.869 7.813 0
altres instal·lacions 167.150 120.036 117.185 6.900 1.025 172.710 1.953
total 561.493 1.174.619 1.538.534 1.515.186 2.096.847 629.301 1.263.078
Total despeses d'inversió 2.218.938 1.954.483 1.726.617 2.383.233 4.448.509 1.525.273 1.660.456
Despeses corrents 5.741.630 5.665.682 5.483.197 4.776.082 4.164.301 3.137.385 2.437.950
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.