Metodología T

Les dades electorals procedeixen de la informació facilitada pel Departament de Governació i Relacions Institucionals.

S'ofereix informació territorial per comarques, àmbits del Pla territorial, demarcacions electorals i per a Catalunya. Des de la convocatòria d'eleccions legislatives de l'any 1982 s'ofereix també la informació electoral per seccions censals que es facilita a l'usuari sota comanda específica.

Les dades electorals de la base de municipis i comarques no inclouen les dades dels residents absents (CERA) i dels vots per correu que estan en un fitxer únic per circumscripció electoral. Això fa que els totals no coincideixin exactament amb els resultats oficials. Aquests resultats oficials es poden consultar a l'Anuari.

Per a cada referèndum celebrat a Catalunya es presenten dades sobre: nombre d'electors, nombre de votants, vots a cadascuna de les opcions (SÍ/NO), vots en blanc i percentatge de participació i abstenció.

1. Definicions

Electors

Nombre de persones que reuneixen els requisits legals per exercir el dret de sufragi.

Votants

Persones que exerceixen realment i efectivament el seu dret a votar.

Vots a candidatures

Nombre total de vots vàlids emesos.

Vots blancs

Nombre total de vots emesos per les persones que, havent exercit el dret a votar, no s'han pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.

Vots nuls

Vots emesos en paperetes no oficials que vagin sense sobres o continguin més d'una papereta o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.

Participació

Acció de prendre part en una votació. S'expressa en el percentatge del nombre de votants (inclosos els vots en blanc i els nuls) respecte al nombre total d'electors.

Abstenció

Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el total d'electors.

Circumscripcions electorals

En la normativa electoral vigent les circumscripcions electorals, pel que fa a la realització de referèndums, eleccions legislatives o eleccions al Parlament de Catalunya, coincideixen amb les províncies. En les eleccions locals la circumscripció és el municipi i per a les eleccions al Parlament Europeu la circumscripció és tot Espanya. L'òrgan oficial que regula el funcionament electoral de cada circumscripció és la junta electoral provincial. En les eleccions locals són les juntes electorals de zona (que coincideixen amb els partits judicials). Les juntes de zona també tenen atribucions en les altres consultes, com ara de propaganda o de creació de documentació per als interventors.

2. Referèndums celebrats a Catalunya

A Catalunya s'han celebrat els següents referèndums:

  • Referèndum sobre la Llei per a la reforma política (1976)
  • Referèndum sobre la ratificació de la Constitució espanyola (1978)
  • Referèndum sobre l'Estatut d'autonomia (1979)
  • Referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN (1986)
  • Referèndum sobre la Constitució europea (2005)
  • Referèndum sobre l'Estatut d'autonomia (2006)

Usted está aquí: