Metodologia T

L'Estadística i comptes de les empreses culturals és una operació de síntesi que recull un conjunt de magnituds i indicadors econòmics de les empreses, l'activitat principal de les quals es desenvolupa en l'àmbit cultural, per conèixer de manera precisa i fiable la dimensió econòmica i l'evolució anual d'aquest sector.

La informació utilitzada en aquesta estadística prové majoritàriament de l'explotació de les microdades de diverses enquestes a empreses, que l'Idescat du a terme gràcies als convenis de col·laboració signats amb l'INE. Pel que fa a la informació de comerç amb l'estranger, s'elabora amb dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

S'ofereixen els resultats de les empreses culturals a partir del 2008, primer any en què s'ha utilitzat en l'estadística estructural la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

1. Delimitació sectorial

La delimitació de l'àmbit sectorial és una de les peces bàsiques d'aquesta estadística, ja que la diversitat d'activitats que es poden incloure en el concepte cultural i la seva interrelació amb activitats alienes al sector dificulta l'establiment de fronteres clares. D'altra banda, en l'estadística oficial és fonamental garantir la comparabilitat dels resultats amb els d'altres oficines d'estadística, objectiu que només es pot assolir utilitzant definicions i classificacions harmonitzades.

Avui, els estats membres són els principals actors en el desenvolupament de les estadístiques culturals a Europa, situació que té com a conseqüència que l'organització, els mètodes i els continguts siguin molt diferents.

El camp de la cultura és difícil de definir per la seva evolució constant. No té la coherència d'un sector econòmic, ni en les estructures ni en les activitats ni en els seus productes, ja que inclou activitats molt heterogènies de diversos sectors de l'economia. A més, el nivell de desenvolupament de les estadístiques culturals és molt diferent entre països, tant en termes de continguts com de mètodes, periodicitat, cobertura sectorial o fonts utilitzades.

A finals de l'any 2007, el Consell de Ministres de Cultura de la Unió Europea va identificar la millora i la comparabilitat de les estadístiques culturals com una de les cinc àrees prioritàries en el Pla de treball per a la cultura 2008–2010.

Per iniciativa de l'Eurostat, el setembre del 2009 es va crear un nou grup de treball europeu d'estadístiques culturals: el European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture, en PDF). Finançat a partir d'un acord entre la Comissió Europea i un grup de cinc socis coresponsables del projecte (ministeris i oficines estadístiques de Luxemburg, França, Txèquia, Estònia i Països Baixos), el mandat del grup era desenvolupar la producció de dades sobre la base d'un sistema estadístic coordinat i examinar la possibilitat d'adaptar o desenvolupar mètodes existents per respondre a les noves necessitats i cobrir nous dominis.

L'Idescat, a fi d'establir la delimitació sectorial d'aquesta estadística, ha seguit amb fidelitat els treballs metodològics duts a terme per l'ESSnet-Culture i també ha tingut en compte el Marc d'estadístiques culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009.

L'ESSnet-Culture proposa un marc europeu de les estadístiques culturals basat en el concepte de domini cultural, que defineix com el conjunt de pràctiques, activitats o productes culturals centrats al voltant d'un grup d'expressions reconegudes com a artístiques.

En aquesta estadística, els dominis culturals proposats per l'ESSnet-Culture s'han agrupat de la manera següent:

 1. Patrimoni, arxius i biblioteques
 2. Llibres i premsa
 3. Arts visuals
 4. Arts escèniques
 5. Audiovisual i multimèdia
 6. Arquitectura
 7. Publicitat

Atenent les indicacions dels tècnics del Departament de Cultura, que consideraven massa restrictiva aquesta delimitació de l'àmbit cultural, l'Idescat ha afegit dos dominis més, que recullen les activitats econòmiques de serveis i industrials relacionades amb la cultura que, tot i que l'ESSnet-Culture qualifica de parcialment culturals, corresponen a sectors amb un pes significatiu en el conjunt de les empreses culturals.

La correspondència entre cadascun dels dominis esmentats i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

Taula 1. Dominis culturals i activitats econòmiques que agrupa
Domini Classes CCAE-2009
Patrimoni, arxius i biblioteques 9102, 9103, 9105, 9106
Llibres i premsa 4761, 4762, 5811, 5813, 5814, 6391, 7430
Arts visuals 7410, 7420, 9003
Arts escèniques 9001, 9002, 9004
Audiovisual i multimèdia 4763, 5821, 5912–5920, 6010, 6020, 7722
Arquitectura 7111
Publicitat 7311
Altres serveis relacionats amb la cultura 5819, 6399, 7312
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1811, 1812, 1820, 3220

De les 31 classes de la CCAE-2009 que integren els 7 dominis proposats per l'ESSnet-Culture (els 7 primers de la taula 1), 24 les qualifica de totalment culturals i 7 de principalment culturals.

La informació sobre les empreses culturals presentada en aquesta publicació s'ha obtingut a partir de les fonts estadístiques següents:

 • L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial i l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, que aporten per a cada domini cultural les macromagnituds bàsiques (valor de la producció, consum intermedi, valor afegit), el nombre d'empreses i de persones ocupades i els principals conceptes del compte d'explotació de les empreses culturals (volum de negoci, consums, despeses en serveis exteriors i despeses de personal).
 • L'Estadística sobre activitats en R+D i l'Enquesta sobre innovació a les empreses, que presenten els indicadors bàsics de personal i despesa interna en R+D i innovació tecnològica de les empreses culturals, comparant-los amb els del total d'empreses investigades per aquestes dues estadístiques. Aquestes fonts no permeten obtenir resultats representatius per domini, i per això s'ha optat per oferir resultats per al conjunt de les empreses de l'àmbit cultural.
 • L'estadística Comerç amb l'estranger, elaborada amb dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que comptabilitza les exportacions, importacions i taxa de cobertura dels béns culturals objecte de comerç amb l'estranger, subdividides en tres agrupacions.

Les dades s'han classificat segons l'activitat principal de l'empresa (Estadística estructural d'empreses del sector serveis, Estadística sobre activitats en R+D, Enquesta sobre innovació a les empreses) o de l'establiment (Estadística estructural d'empreses del sector industrial). En el cas del comerç amb l'estranger, els béns culturals s'han classificat utilitzant la Nomenclatura combinada (NC).

Les operacions estadístiques utilitzades i els principals conceptes d'aquestes operacions es descriuen breument a continuació.

2. Estadística estructural d'empreses del sector industrial i Estadística estructural d'empreses del sector serveis

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta Industrial d’empreses fins a l'any de referència 2014) estudia les empreses amb activitat principal industrial; és a dir, de les seccions B, C, D o E de la CCAE-2009. Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats, i això ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d’empreses.

Per altra banda, l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) investiga el conjunt dels serveis de mercat; és a dir, les empreses dedicades al comerç, turisme, transport, tecnologies de la informació, activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (seccions G a J i L a N, R i S, excepte la divisió 94).

Es tracta de dues enquestes per mostreig de caràcter estructural, l'objectiu fonamental de les quals és proporcionar informació precisa i fiable de les empreses que constitueixen els diversos sectors d'activitat d'ambdós àmbits.

En aquesta publicació es presenten una sèrie de taules amb les principals magnituds i conceptes econòmics que reflecteixen la importància del sector cultural en l'economia catalana. Les variables utilitzades són:

Valor de la producció (preus bàsics)
Flux monetari que mesura l'import de béns i serveis produïts per l'empresa.
Consum intermedi (preus bàsics)
Valor de béns i serveis consumits en el procés de producció, excloent-ne els béns de capital.
Valor afegit brut (preus bàsics)
Riquesa generada durant el període considerat, que s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el consum intermedi.
Excedent brut d'explotació (preus bàsics)
Diferència entre el valor afegit brut a preus bàsics i la suma de les despeses de personal més els impostos sobre la producció.
Nombre d'empreses
Nombre de les empreses l'activitat econòmica principal de les quals pertany a l'àmbit cultural segons la delimitació establerta. Per activitat econòmica principal s'entén la que genera més valor afegit o, si no es disposa d'aquesta dada, la que generi un valor de producció més alt o la que doni ocupació a més persones.
Persones ocupades
Persones fixes o eventuals que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis, o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge).
Persones assalariades
Persones ocupades vinculades a l'empresa per un contracte de treball i retribuïdes amb quantitats fixes o periòdiques (sou, salari, comissió, a preu fet o en espècie).
Volum de negoci
Suma dels imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per prestació de serveis i vendes de béns que són objecte del tràfic de l'empresa. Les vendes es comptabilitzen sense incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets.
Consums i treballs fets per altres empreses
Suma del valor dels consums (les compres menys la variació d'existències) de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies, i el valor dels treballs duts a terme per altres empreses o professionals del sector. (Aquests treballs han de formar part del procés de producció propi.)
Despeses en serveis exteriors
Despeses en concepte de serveis de naturalesa diversa prestats per tercers.
Despeses de personal
Despeses relatives a tots els pagaments que efectua l'empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, incloent-hi les càrregues socials a càrrec de l'empresa.

3. Estadística sobre activitats en recerca i desenvolupament (R+D)

L'Estadística sobre activitats en R+D proporciona la informació relativa al personal dedicat a activitats de recerca, així com la despesa realitzada en aquestes activitats. Als efectes d'aquesta publicació, només es considera el sector empresarial (empreses amb activitat principal en les seccions A a S, excepte les seccions O, P, T i U i la divisió 94 de la CCAE-2009), encara que aquesta estadística també recull dades d'altres sectors institucionals com són l'ensenyament superior, les administracions públiques i les institucions privades sense afany de lucre.

Les variables utilitzades en aquesta publicació són:

Personal en R+D
Personal ocupat directament en activitats d'R+D, sense distinció del nivell de responsabilitat. Aquesta variable s'expressa en equivalència a dedicació plena (EDP), que és la suma del personal que treballa a dedicació plena més la suma de fraccions de temps del personal que treballa a dedicació parcial.
Despesa interna en R+D
Despesa corrent i de capital en R+D realitzada dins de l'empresa, independentment de l'origen dels fons. També s'inclou la despesa realitzada fora de l'empresa com a suport a les tasques internes d'R+D.

Les dades de personal i despesa fan referència a empreses amb activitat a Catalunya, independentment d'on tingui la seu social.

4. Enquesta sobre innovació a les empreses

L'Enquesta sobre innovació a les empreses es dirigeix a totes les empreses agrícoles, industrials, de construcció i de serveis amb 10 persones assalariades o més (empreses amb activitat principal en les seccions A a S, excepte les seccions O, P, T i U i la divisió 94 de la CCAE-2009).

Les variables utilitzades en aquesta publicació són les següents:

Empreses amb activitats innovadores
Una innovació tecnològica és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa. L'R+D (interna o externa) és una d'aquestes activitats. També s'inclouen activitats d'adquisició de maquinària i equip relacionades amb productes i processos tecnològicament nous o millorats, l'adquisició d'altres coneixements externs, la formació, la comercialització i el disseny i altres preparatius per a la producció i/o distribució.
Despesa en innovació tecnològica
Despesa total del conjunt d'activitats de innovació tecnològica. S'inclouen les despeses internes i externes en R+D i les despeses relatives a les restants activitats innovadores.

Les dades d'empreses i de despesa fan referència a empreses amb activitat a Catalunya, independentment d'on tinguin la seu social.

5. Comerç amb l'estranger

Els resultats de comerç amb l'estranger del sector cultural s'obtenen de les dades del Departament de Duanes i Impostos Especials (Agència Estatal d'Administració Tributària). En concret, s'ofereixen resultats sobre les següents variables:

Exportacions (expedicions en el comerç intracomunitari)
Operacions per mitjà de les quals una mercaderia o un producte originari o elaborat a Catalunya es tramet a un altre país.
Importacions (introduccions en el comerç intracomunitari)
Operacions a partir de les quals una mercaderia o un producte originari o elaborat en un altre país s'adquireix a Catalunya.
Taxa de cobertura
Proporció que representen les exportacions (expedicions) sobre les importacions (introduccions).

Aquests resultats es presenten segons les agrupacions proposades dels béns i productes que el grup de treball ESSnet-Culture considera culturals en el comerç amb l'estranger d'acord amb la Nomenclatura combinada (NC), que és la classificació utilitzada en les estadístiques de comerç exterior (Taula 2).

Taula 2. Béns culturals per capítols de la Nomenclatura combinada
Capítols Partides NC
Llibres i premsa 4901, 4902
Instruments musicals, components i accessoris 9201, 9202, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209
Obres d'art, de col·lecció o d'antiguitat 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/empcult/m