Saltar al contingut principal

L'Estadística i comptes de les empreses turístiques és una operació estructural que té com a objectiu permetre un seguiment anual de les empreses que produeixen béns i serveis que són consumits pels turistes.

L'Estadística i comptes de les empreses turístiques parteix de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Aquesta Classificació és imprescindible tant per a la producció com per a la difusió de les estadístiques empresarials. Tanmateix, de vegades amb la CCAE-2009 resulta complex fer el seguiment d'alguns sectors rellevants des del punt de vista de l'anàlisi econòmica o de les polítiques públiques, ja que la CCAE-2009 no ofereix una delimitació directa d'aquests sectors. Si no es fa aquesta ampliació no resulta viable, per exemple, fer un seguiment directe de l'efecte que tenen sobre el teixit empresarial les polítiques econòmiques adreçades a sectors que no estan dins la CCAE-2009 (per exemple, el sector cultural o turístic). Aquestes dificultats de delimitació poden provenir perquè són sectors definits pels costat de la demanda més que de l'oferta o perquè agrupen activitats molt separades des del punt de vista de la CCAE-2009 (per exemple, incloent-hi activitats industrials i també de serveis).

Aquesta ampliació de les classificacions permet, per exemple, l'anàlisi dels sectors segons la destinació econòmica (consum, inversió, béns intermedis), segons el nivell tecnològic o intensitat de coneixement, o segons la demanda (sector turístic, cultural, etc.). Freqüentment aquests nous sectors s'adapten a polítiques econòmiques molt rellevants. Un exemple clar n'és el sector turístic.

L'Estadística i comptes de les empreses turístiques presenta les dades anuals del 2008 al 2012, corresponents al compte d'explotació de les empreses i l'ocupació, la innovació d'aquestes empreses i, finalment, l'ús de les TIC. Des del punt de vista de les fonts estadístiques emprades, es fan servir resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, l'Enquesta sobre innovació a les empreses i Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses.

L'objectiu general d'aquest projecte és tenir una estadística de síntesi de diferents fonts que faci possible un seguiment multidimensional del sector del turisme de forma sostinguda i amb periodicitat anual.

Segons les Recomanacions internacionals per a les estadístiques turístiques 2008 elaborades per l'Organització de les Nacions Unides, l'elaboració d'estadístiques turístiques esdevenen necessàries pels motius següents:

 • El turisme té un impacte en l'economia.
 • El fet de disposar de més d'una estadística fiable permet prendre decisions polítiques més efectives.
 • Permeten dissenyar estratègies de màrqueting.

Aquestes mateixes Recomanacions apunten que, tot i que el turisme es genera pel costat de la demanda, aquesta demanda té un impacte sobre l'oferta de béns i serveis que produeix un territori. Aquesta oferta la generen un conjunt d'unitats o empreses productives, la producció de les quals va dirigida al consum del turisme. Per tant, per poder fer una relació completa de productes estadístics relacionats amb el turisme, segons l'Organització de les Nacions Unides, caldria equilibrar aquesta oferta estadística amb aquelles que permeten determinar el comportament de les unitats que elaboren els béns i serveis turístics.

Des d'un punt de vista metodològic la delimitació del sector turisme segueix els criteris de la comptabilitat satèl·lit del sector turisme tenint en compte que la informació de base es pot desagregar fins als quatre dígits de la CCAE-2009 i que es considera únicament l'oferta de mercat (vegeu delimitació del sector turístic).

1. Delimitació del sector turístic

El sector turístic és molt rellevant des del punt de vista de l'anàlisi econòmica i, en canvi, té una delimitació complexa des del punt de vista de la classificació d'activitat, ja que té branques que formen part de diverses seccions i divisions de serveis.

La delimitació del sector turístic presenta algunes dificultats, ja que aquest sector no apareix identificat en les classificacions d'activitats econòmiques en una única branca d'activitat. El motiu d'això és perquè el turisme ve determinat per l'ús de béns i serveis per part de certs col·lectius (demanda). Aquests béns i serveis són oferts per diverses activitats o branques. Així doncs, el sector turístic, com a indústria turística, es refereix al conjunt d'activitats industrials i comercials que produeixen béns i serveis consumits de manera total o parcial per visitants estrangers o per turistes nacionals.

1.1. Activitats característiques del turisme

Encara que el turista pot realitzar despeses en qualsevol categoria de productes, per facilitar les comparacions internacionals i per poder construir el sistema comptable, les metodologies de turisme internacional proposen de fer ressaltar aquells productes o activitats que tenen a veure amb els desplaçaments dels individus, com ara el transport, l'allotjament, els serveis d'agències de viatge, etc.

Per confeccionar la llista d'activitats característiques del turisme, es parteix dels criteris exposats a les metodologies disponibles dedicades als comptes satèl·lit del turisme i que realitzen una classificació d'activitats vinculades al turisme. Aquestes activitats produeixen productes (béns i serveis), que són característics del turisme. En principi, es persegueix que la delimitació d'aquesta estadística sigui al més homogènia possible amb les recomanacions d'aquestes metodologies internacionals.

Cal advertir que aquesta aproximació pot representar una infravaloració de l'activitat generada pel turisme, perquè no considera altres activitats econòmiques que en part poden contribuir a l'activitat del sector turístic i, en el mateix sentit, pot representar una sobreestimació en la mesura que les branques considerades no desenvolupen la seva activitat exclusivament per a la demanda turística.

Activitats característiques del turisme
CCAE-2009
Transport del turisme
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 491, 493
Transport marítim i aeri de passatgers i activitats afins al transport aeri 501, 503, 511, 5223
Hostaleria
Hotels i allotjaments similars 551
Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 552
Càmpings i altres tipus d'allotjaments 553, 559
Restaurants i establiments de menjars 561
Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars 562
Establiments de begudes 563
Altres serveis del turisme
Activitats immobiliàries 682, 6832
Activitats de lloguer 7711, 7721, 7734, 7735
Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves 79
Organització de convencions i fires de mostres 823
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 90
Activitats de museus i altres activitats culturals 9102, 9103, 9104
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 92
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 9311, 9319, 9321, 9329

2. Fonts d'informació

La informació sobre el sector turístic presentada en aquesta publicació s'ha obtingut a partir de fonts estadístiques ja existents. En cada una de les taules, les dades s'han classificat segons l'activitat principal de l'empresa; és a dir, en la definició del sector turístic s'ha utilitzat un enfocament per sectors. En alguns casos no ha estat possible obtenir resultats representatius a un nivell de desagregació elevat per branques d'activitat. En aquests casos s'ha optat per oferir resultats de la manera més desagregada possible mantenint un nivell de representativitat desitjat. Les operacions estadístiques utilitzades i els principals conceptes es descriuen breument a continuació:

Els temes que es tracten i les fonts d'informació emprades són:

 • De l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis s'obtenen una sèrie de variables del compte d'explotació de les empreses turístiques i altres variables referents al nombre d'empreses i l'ocupació.
 • L'Enquesta sobre innovació a les empreses subministra informació sobre la despesa en innovació i el percentatge d'empreses innovadores.
 • L'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses aporta el percentatge d'empreses que fan ús de les TIC i del comerç electrònic.

2.1. Estadística estructural d'empreses del sector serveis

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins l'any de referència 2014, engloba les empreses dedicades al comerç, turisme, transport, tecnologies de la informació, activitats immobiliàries i de lloguer, i serveis a empreses.

Aquesta font conté informació de les principals característiques estructurals de les empreses del seu àmbit. Per a l'Estadística i comptes de les empreses turístiques es mostren una sèrie de magnituds i conceptes econòmics que reflecteixen la importància del sector turístic en l'economia catalana.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals. Per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els anys anteriors, ja que l'evolució de les variables pot reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques en l'estimació de les esmentades variables.

Les variables utilitzades en aquesta Estadística són les següents:

Nombre d'empreses

Persones ocupades

Conjunt de persones fixes o eventuals que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis, o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge).

Persones assalariades

Persones ocupades vinculades a l'empresa per un contracte de treball i retribuïdes amb quantitats fixes o periòdiques (sou, salari, comissió, a preu fet o en espècie).

Volum de negoci

Suma dels imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per prestació de serveis i vendes de béns que són objecte del tràfic de l'empresa. Les vendes es comptabilitzen sense incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets.

Consums i treballs fets per altres empreses

Suma del valor dels consums (compres menys variació d'existències) de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies, i del valor dels treballs que, formant part del procés de producció propi, són encarregats i duts a terme per altres empreses o professionals del sector.

Despeses en serveis exteriors

Despeses en concepte de serveis de naturalesa diversa prestats per tercers.

Despeses de personal

Despeses relatives a tots els pagaments efectuats per l'empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, així com les càrregues socials a càrrec de l'empresa.

2.2. Enquesta sobre innovació a les empreses

L'Enquesta sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, costos, etc.). Es dirigeix a totes les empreses agrícoles, industrials, de construcció i de serveis amb 10 persones assalariades o més, és a dir, empreses amb activitat principal en les seccions A a S, excepte les seccions O, P i la divisió 94, de la CCAE-2009.

A efectes d'aquesta publicació s'ofereixen resultats sobre les variables següents:

Despesa en innovació tecnològica

Inclou la despesa total destinada a fer qualsevol activitat per a la innovació tecnològica. Per tant, inclou la despesa en R+D interna i externa, així com la relativa a la resta d'activitats innovadores tecnològicament.

La informació publicada correspon a la despesa en innovació tecnològica de les empreses que han fet alguna activitat innovadora a Catalunya, amb independència d'on és la seu social.

Empreses amb activitats d'innovació tecnològica

Una innovació tecnològica és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït al mercat (l'anomenada innovació de producte) o la introducció dins l'empresa d'un procés nou o millorat significativament (innovació de procés). Les activitats per a la innovació tecnològica estan classificades de la manera següent:

 • Treballs d'R+D interna
 • Adquisició d'R+D (R+D externa)
 • Activitats d'adquisició de maquinària i equip relacionades amb productes i processos tecnològicament nous o millorats
 • Adquisició d'altres coneixements externs per a la innovació
 • Formació per a activitats innovadores
 • Introducció d'innovacions en el mercat
 • Disseny i altres preparatius per a la producció i/o distribució

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet alguna activitat d'innovació tecnològica en l'any de referència.

Empreses amb innovacions no tecnològiques en el període

Inclou les empreses que han fet alguna activitat per a la innovació tecnològica (descrites a l'apartat anterior) en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors. Comprèn les empreses amb seu social a Catalunya.

Empreses amb innovacions tecnològiques o no tecnològiques en el període

Inclou tant les empreses que han innovat en aspectes organitzatius (implementació de nous mètodes organitzatius en el funcionament intern d'una empresa, en l'organització del lloc de treball o les relacions externes) com les que han innovat en la comercialització (implementació de noves estratègies o conceptes comercials que no hagin estat utilitzats amb anterioritat).

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet innovacions no tecnològiques en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors.

Empreses amb innovacions no tecnològiques en el període

Inclou tant les empreses que han fet algun tipus d'innovació tecnològica (de producte o de procés) com les que han fet innovacions no tecnològiques (organitzatives o de comercialització).

La informació publicada correspon a les empreses amb seu social a Catalunya que han fet algun tipus d'innovació en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors.

2.3. Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

L'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) permet conèixer la situació de les empreses catalanes en relació amb la dotació i ús de les TIC i el comerç electrònic.

La població objecte d'estudi d'acord amb la CCAE-2009 està formada per empreses l'activitat principal de les quals està descrita en les seccions C, D, E, F, G, H, I, J, L, les divisions que van de la 69 a la 74 de la secció M, la secció N i, finalment, el grup 95.1. L'ETICCE estudia per separat les empreses de 10 persones ocupades o més i les empreses de menys de 10 persones ocupades.

En l'elaboració d'aquesta Enquesta, els resultats provenen de totes les empreses amb seu social a Catalunya i amb activitat inclosa en les descrites en la definició del sector turístic. Els resultats es desagreguen en 4 grups d'activitat segons la CCAE-2009: Transport i emmagatzematge (codis 491, 493, 501, 503, 511 i 5223), Serveis d'allotjament (codi 55), Serveis de menjar i begudes (codi 56) i Resta de serveis turístics (codis 682, 6832, 7711, 7721, 7734, 7735, 79, 823, 90, 9102, 9103, 9104, 92, 9311, 9319, 9321 i 9329).

L'any de referència de la taula Principals indicadors d'ús de les TIC i del comerç electrònic correspon al període de referència de les dades relatives a compres i vendes a través de comerç electrònic, mentre que les variables sobre equipament i ús de TIC (connexió a Internet, pàgina web, banda ampla i correu electrònic) fan referència al gener de l'any posterior a l'indicat.

Les variables utilitzades en aquesta publicació són les següents:

 • Connexió a Internet
 • Connexió de banda ampla
 • Disponibilitat de pàgina web
 • Disponibilitat de correu electrònic (variable disponible fins a l'any 2012)
 • Compres a través de comerç electrònic
 • Vendes a través de comerç electrònic