Metodologia T

1. Objectius

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).

2. Definicions i conceptes

Unitat de mesura

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

Marc conceptual

El marc conceptual de les estimacions de població estacional inclou quatre variables. D'una banda, la població ETCA i la població estacional ETCA mesuren la població resident junt amb els fluxos d'entrada i de sortida al municipi. D'una altra, la població vinculada ETCA i la població vinculada mesuren la població resident i només els fluxos d'entrada al municipi.

Població ETCA o població equivalent a temps complet anual

La població ETCA o població equivalent a temps complet anual es defineix com la població present al municipi, mesurada en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.

població ETCA = població padronal+població no resident present ETCA−població resident absent ETCA

Població estacional ETCA o població estacional equivalent a temps complet anual

La població estacional ETCA o població estacional equivalent a temps complet anual es defineix com el saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia.

població estacional ETCA = població no resident present ETCA−població resident absent ETCA

Població vinculada ETCA o població vinculada equivalent a temps complet anual

La població vinculada ETCA o població vinculada equivalent a temps complet anual es defineix com el conjunt de persones que tenen algun tipus de vinculació amb el municipi mesurades en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de població resident i població no resident present.

població vinculada ETCA = població padronal + població no resident present ETCA

Població vinculada

La població vinculada es defineix com el conjunt de persones que al llarg de l'any tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, independentment del nombre de dies que s'hi estan. Equival a la suma de població resident i població no resident present.

població vinculada = població padronal+població no resident present.

Taxa de vinculació ETCA

La taxa de vinculació ETCA és el quocient entre la població vinculada ETCA i la població resident. El seu valor mínim és 100 i correspon a un municipi que no rep població no resident.

3. Àmbits d'investigació: poblacional, territorial i temporal

Els àmbits d'investigació de les estimacions de població estacional són:

  • Àmbit poblacional: població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme. Inclou població resident al municipi i població no resident. Dins de la població no resident al municipi s'inclou tant població resident a Catalunya com fora de Catalunya (resta d'Espanya i estranger). Atesa la complexitat d'estimar la mobilitat no obligada que no fa pernoctació, aquesta no ha estat considerada.
  • Àmbit territorial: els municipis majors de 5.000 habitants (ja sigui població padronal o població ETCA) i les capitals comarcals. S'ofereixen igualment dades per a les 41 comarques catalanes i Aran.
  • Àmbit temporal: s'ofereixen resultats amb periodicitat anual. La metodologia actual proporciona resultats a partir del 2010, però també s'ha calculat retrospectivament la sèrie anual 2002–2009. També s'ofereixen resultats trimestrals per a les principals variables.

4. Metodologia i fonts

Les estimacions de població estacional es conceben com una activitat estadística de síntesi, que recull informació de diverses fonts, com ara els padrons d'habitants, els censos de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població. Les fonts tenen desagregació territorial i temporal molt diversa, i en general no ofereixen resultats anuals d'àmbit municipal, raó per la qual cal aplicar models matemàtics i mètodes d'estimació d'àrees petites.

La població estacional inclou els components següents, que corresponen al tipus de vinculació de les persones amb el municipi:

  • Residència principal: població resident al municipi. La font utilitzada ha estat el Padró d'habitants.
  • Residència secundària: població que realitza estades a segones residències, tant pròpies com alienes, o bé a cases de familiars i amics. Les fonts utilitzades han estat el Cens de població, l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i l'Enquesta de turisme de residents.
  • Turisme: persones que realitzen pernoctacions en establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments i turisme rural). Les fonts utilitzades han estat l'Enquesta d'ocupació hotelera, l'Enquesta d'ocupació en càmpings, l'Enquesta d'ocupació en apartaments turístics, l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural i les estadístiques de trànsit de passatgers del Port de Barcelona, Palamós, Roses, Sant Carles de la Ràpita i Tarragona.
  • Mobilitat per treball: persones que realitzen mobilitat intermunicipal per raó de treball (sense pernoctació). Les fonts utilitzades han estat el Cens de població, les estadístiques d'afiliació a la Seguretat Social i l'Enquesta de població activa.
  • Mobilitat per estudis: persones que realitzen mobilitat intermunicipal per raó d'estudis (sense pernoctació), tant els ensenyaments obligatoris com els postobligatoris. Per als estudis d'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior s'han utilitzat les estadístiques del Departament d'Ensenyament. Per als estudis universitaris s'han utilitzat les estadístiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

No han estat considerats els moviments sense pernoctació diferents a treball o estudi (per exemple, lleure, compres).

En el període 2002–2010 es van utilitzar l'Enquesta de viatges dels catalans i l'Enquesta de viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat com a fonts per a l'estimació del comportament de la residència secundària, en comptes de la Enquesta de turisme de residents. D'altra banda, només es tenien dades dels creuers per al port de Barcelona.

L'any 2011 es van introduir tres modificacions metodològiques. En primer lloc, es va incorporar l'enquesta Familitur com a font per estimar el component de la residència secundària, per la falta de continuïtat de l'Enquesta de viatges dels catalans i de l'Enquesta de viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat. En segon lloc, per millorar el component turístic, s'hi van afegir les estadístiques de trànsit de passatgers al port de Palamós. Finalment, es van integrar dades dels estudiants universitaris segons municipis de residència i d'estudi provinents dels registres administratius de les universitats.

L'any 2013 es van incorporar dades de passatgers en creuers turístics al port de Roses.

L'any 2014 es va efectuar un ajust en la metodologia d'estimació de la mobilitat per raó de treball. Per garantir la comparabilitat temporal de les dades, es van revisar les dades dels anys 2011, 2012 i 2013. La revisió comporta la modificació dels valors de la població resident absent i la població no resident present en un total de 9 municipis (Deltebre, l'Escala, Lloret de Mar, Mont-Roig del Camp, Sant Hilari Sacalm, la Sénia, Terrassa, Torredembarra i Vilanova i la Geltrú). També es van afegir dades dels passatgers de creuers turístics al port de Sant Carles de la Ràpita.

L'any 2015, per estimar el comportament de la residència secundària, es va incorporar l'Enquesta de turisme de residents en substitució de l'enquesta Familitur. A més, es van afegir les dades de passatgers en creuers del port de Tarragona.

Els canvis introduïts a la metodologia poden comportar salts en la sèrie temporal de la població estacional en algun municipi.

Sou aquí: